Projekt založení komerční galerie

Název práce: Projekt založení komerční galerie
Autor(ka) práce: Kolář, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce prezentuje projekt založení komerční galerie, kterou autor při psaní této práce reálně zakládá a bakalářskou práci tak následuje. Cílem práce je představit konkrétní podnikatelský plán s cílem založení komerční galerie. Teoretická část práce přibližuje termíny, které jsou klíčové pro pochopení praktické části. Jedná se například o definice druhů organizací v kultuře, obchodování na trhu s uměním (primární/sekundární trh), umělecké veletrhy, či druhy a historii komerčních galerií. Námi zjištěné informace zteoretické části jsou následně prakticky aplikovány v samotném projektu založení komerční galerie (podnikatelském plánu), jehož bližší specifikace a postupy jsou rozpracovány v praktické části.
Klíčová slova: komerční galerie; trh s uměním; podnikatelský plán; založení galerie; výstava
Název práce: The project of how to start a commercial art gallery
Autor(ka) práce: Kolář, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis presents a project of establishing a commercial art gallery, which the author actually establishes while writing this bachelor thesis. The aim is to describe the processes of establishing and running a commercial art gallery. The theoretical part of the bachelor thesis introduces terms that are essential for understanding the practical part. These include definitions of types of organizations in culture, trading in the art market (primary/secondary market), art fairs, and the types and history of commercial art galleries. Information from the theoretical part is then practically applied in the project of establishing a commercial gallery (business plan), the detailed specifications and procedures of which are elaborated in the practical part.
Klíčová slova: commercial art gallery; art market; business plan; gallery establishment; exhibition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2021
Datum podání práce: 12. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: