Jsou elektromobily možným řešením klimatické krize? - ekonomické dopady těžby a dovozu komodit potřebných pro výrobu elektromobilů na ČR v letech 2012-2022

Název práce: Jsou elektromobily možným řešením klimatické krize? - ekonomické dopady těžby a dovozu komodit potřebných pro výrobu elektromobilů na ČR v letech 2012-2022
Autor(ka) práce: Veselá, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Řešení komplexní problematiky ochrany životního prostředí si Evropská unie (EU) rozdělila na dílčí cíle. Jedním z prostředků, jak snížit emise skleníkových plynů v ovzduší, je přechod z pohonu automobilů na pohon fosilních paliv na automobily s pohonem elektrickým (elektromobily), jež mají nulové místní emise, a to plně od roku 2035. Vyhodnocení ekonomické efektivnosti elektromobilů a analýza konkurenceschopnosti České republiky (ČR) při jejich výrobě jsou cílem této bakalářské práce. Z dosavadního výzkumu plyne, že s elektromobily je v současné době spojena řada otázek, jak bezpečnostních, tak i ekonomických – např. nedostatek přírodních zdrojů potřebných k jejich výrobě (lithium a kobalt), který byl v této bakalářské práci potvrzen na základě datové analýzy světové těžby a zásob těchto kovů. V EU se v roce 2022 aktivně těží lithium jen v Portugalsku, a to na světové poměry pouze minoritně. Kobalt se v zemích EU netěží, v Evropě jsou v roce 2022 aktivní těžební oblasti pouze v Rusku, jeho hlavním obchodníkem je řada čínských společností. Výzkum v této bakalářské práci ukázal, že zvyšující se potřebnost těchto kovů pro stále se rozrůstající výrobu elektromobilů snižuje konkurenceschopnost českých i eurounijních automobilových výrobců. Dále bylo vyhodnoceno, že elektromobily v současné době představují pro ČR významný mikroekonomický i makroekonomický problém. V závěru bakalářské práce je navrženo, že klimatická krize by se dala řešit pomocí nových technologií pohonu automobilů pocházejících ze soukromého sektoru, třízením odpadu, šetřením, nutností odborníků při tvorbě politických plánů a výsadbou stromů.
Klíčová slova: elektromobilita; komodity; životní prostředí
Název práce: Is electromobility a possible solution for climate change? - Economic impacts of mining and import of commodities needed for the production of electro mobiles to Czech republic in 2012-2022
Autor(ka) práce: Veselá, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The European Union (EU) has divided the complex issue of environmental protection into sub-objectives. One way to reduce greenhouse gas emissions in the atmosphere is to switch from fossil fuel-powered cars to electric cars (EVs) with zero local emissions, fully from 2035. This bachelor’s thesis aims to evaluate EVs’ economic effectiveness and analyze the Czech Republic’s (CR) competitiveness in their production. From previous research is evident that with EVs are some safety and economic issues, such as the scarcity of the natural resources needed to produce EVs (lithium and cobalt), which a data analysis of global mining and reserves of these metals has confirmed. Portugal alone actively mined lithium in the EU in 2022, and only minority by world standards. All EU countries have no mined Cobalt, and only Russia has active European mining areas in 2022 and minor merchants of Cobalt are Chinese companies.. In this Bachelor thesis, the increasing need for these metals for the ever-growing production of electric vehicles reduces the competitiveness of Czech and EU car manufacturers. Moreover, the research evaluated that electric vehicles currently represent a significant microeconomic and macroeconomic problem for the CR. In the conclusion of the bachelor thesis, the solution to the climate crisis could be through new car propulsion technologies from the private sector, waste sorting, conservation, and the need for experts in policy making and tree planting.
Klíčová slova: climate change; electromobility; comodities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: