Nástroje utváření pozitivní image společnosti Česká pošta

Název práce: Nástroje utváření pozitivní image společnosti Česká pošta
Autor(ka) práce: Palivcová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou image společnosti Česká pošta a některých nástrojů, které společnost využívá pro utváření pozitivní image. Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu image společnosti Česká pošta a některých nástrojů utvářejících pozitivní image společnosti. Pro splnění cílů práce autorka nejdříve identifikuje některé nástroje utvářející pozitivní image společnosti Česká pošta a následně využije vlastního dotazníkového šetření. Práce se zaměřuje na vybrané prvky firemní identity a vliv společenské odpovědnosti. V závěru práce jsou shrnuty výsledky šetření a doporučeny návrhy na možné zlepšení image společnosti. Data získaná z provedeného výzkumu ukazují, že vnímání společnosti je mezi českou veřejností rozporuplné a je spíše považovaná za konzervativní podnik s ne příliš pružnými reakcemi na současné požadavky trhu.
Klíčová slova: podniková identita; podniková image; analýza image
Název práce: Tools for creating a positive image of the company Česká pošta
Autor(ka) práce: Palivcová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented thesis deals with the analysis of the image of Česká pošta company and the tools that the company uses to build a positive image. The main goal of the thesis is to evaluate the current image of the Česká pošta company and some tools shaping the company's positive image. To fulfill the objectives of the thesis, the author firstly identifies some tools for creating a positive image and then conducts own questionnaire survey. The thesis focuses on selected elements of corporate identity and the influence of social responsibility. At the end of the thesis, the results of the questionnaire survey and recommendations for possible improvement of the company's image are summarized. Data from the conducted research show that the perception of the company is contradictory among the Czech population, and that it is perceived as conservative company with insufficiently flexible reactions to current market demands.
Klíčová slova: corporate image; corporate identity; image analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: