Podmínky pro rozvoj klubové scény v CIS

Název práce: Podmínky pro rozvoj klubové scény v CIS
Autor(ka) práce: Ridchenko, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza a vymezení podpůrných a omezujících faktorů rozvoje scény současné elektronické taneční hudby v Kazachstánu. Teoretická část práce představuje analýzu hlavních faktorů, které mohou podporovat nebo bránit vývoji EDM scén v celosvětovém kontextu. V praktické části práce jsou provedeny analogie mezi těmito faktory a reáliemi Kazachstánu. Jsou představeny informace, získané během rozhovorů s vybranými respondenty – organizátory EDM eventů, DJs, majiteli klubů a jinými účastníky EDM scény Kazachstánu. V závěru je zhodnoceny informace, které byly poskytnuté respondenty a na základě toho je sestaven seznam faktorů, které ve vztahu k elektronické hudební scéně v Kazachstánu působí jako podpůrné a ztěžující.
Klíčová slova: elektronická hudba; Almaty; Kazachstán; EDM; rozvoj
Název práce: Factors affecting the development of the electronic music scene in Kazakhstan
Autor(ka) práce: Ridchenko, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze and define the supporting and limiting factors of the development of the contemporary electronic dance music scene in Kazakhstan. The theoretical part of the work presents an analysis of the main factors that can support or hinder the development of EDM scenes in a global context. In the practical part of the work, analogies are made between these factors and the realities of Kazakhstan. Information obtained during interviews with selected respondents – EDM event organizers, DJs, club owners and other participants in Kazakhstan's EDM scene – is presented. In the conclusion, the information that was provided by the respondents is evaluated and based on this, a list of factors that act as supporting and complicating factors in relation to the electronic music scene in Kazakhstan is given.
Klíčová slova: Electronic music; Kazakhstan; EDM; Almaty; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80262/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: