Druhá generace v českých rodinných firmách a její vliv na inovace obchodních modelu

Název práce: Second Generation in Czech Family Businesses and their impact on Business Model Innovations
Autor(ka) práce: Prokop, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyses Business Model Innovations within selected family businesses in the Czech Republic. The main goal is to find common patterns regarding Business Model Innovations from the viewpoint of the second generation. The research also observes the diversification strategies used by the second generation. Business model innovations are mapped on a graphical tool, the Business Model Canvas. The research method is qualitative primary research via in-depth interviews with selected second-generation members of 15 Czech family businesses. The research summary is synthesized from two perspectives based on the findings from the interviews. The research summary provides the reader with a clear understanding of how the second generation of Czech family businesses innovates their business model regardless of the company’s size or background.
Klíčová slova: Business Model Innovation; Business Model Canvas; Family Business
Název práce: Druhá generace v českých rodinných firmách a její vliv na inovace obchodních modelu
Autor(ka) práce: Prokop, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje inovace Business modelu ve vybraných rodinných firmách v České republice. Hlavním cílem je nalézt společné vzorce týkající se inovací obchodních modelů z pohledu druhé generace. Výzkum také sleduje diverzifikační strategie používané druhou generací. Inovace obchodních modelů jsou znázorněny pomocí Business Model Canvas. Výzkumnou metodou je kvalitativní primární výzkum prostřednictvím hloubkových rozhovorů s vybranými členy druhé generace 15 českých rodinných firem. Shrnutí výzkumu je syntetizováno ze dvou pohledů na základě zjištění z rozhovorů. Shrnutí výzkumu poskytuje čtenáři jasnou představu o tom, jak druhá generace českých rodinných firem inovuje obchodní model bez ohledu na velikost či odvětví firmy.
Klíčová slova: Inovace obchodního modelu; Rodinná firma; Business Model Canvas

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 6. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79077/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: