Dátová analýza juniorského hokeja

Název práce: Dátová analýza juniorského hokeja
Autor(ka) práce: Valíček, Miroslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Nidl, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Autor sa vo svojej MBA práci „Dátová analýza juniorského hokeja“ zameral na riešenie podstatného okruhu problémov reprezentačného oddelenia, ktoré vznikajú pri riadení juniorských výberov Slovenska v ľadovom hokeji. Ide o veľkú nepreskúmanú oblasť, v ktorej sa snažil cestou analýzy problémov reprezentačného oddelenia hokejového zväzu hľadať nové prístupy a spôsoby ako ich riešiť. Charakteristikou prostredia, prostredníctvom širšej a užšej analýzy reprezentačného oddelenia zadefinoval okruh problémov na ktoré sa pokúsil hľadať v ďalšej časti práce riešenia a odpovede. Pokúsil sa nachádzať inšpiráciu z analytických riešení podobných problémov vo svete. Ako spôsob riešenia biznis požiadaviek reprezentačného oddelenia pripravil zdieľanú informačnú platformu štatistických údajov reprezentácie iPR. Na tejto platforme transformáciou, ďalšou úpravou a spracovaním dostupných štatistických údajov o hráčoch navrhol dimenzionálny model v analytickom nástroji Power-BI. Analytickým spracovaním herných štatistických údajov na tejto platforme získal hodnotenie športového výkonu juniorských hokejistov. Okrem iného hľadal možnosti pomoci trénerom zorientovať sa v tak veľkom počte hráčov, tímov a súťaží čo bol jeden z ďalších analytických cieľov. Na základe zvolených metrík a ukazovateľov v pripravenom modely platformy vyhodnocoval výkonnosť a formu juniorského hráča na pozícií ľavého útočníka. Hľadal výsledok ktorý bude rozhodujúcim faktorom pre konečné rozhodnutie hlavného trénera nominovať hráča do národnej reprezentácie. Pomocou pripravených analytických výstupov v reportoch „Overview players“, „Group to one“, a dvoch pomocných „One to one“ a „Deep to one“ získava reprezentačný tréner celkový prehľad o aktuálnej alebo dlhodobej výkonnosti hráča a jeho hokejovej forme. Tí najlepší, najvýkonnejší, a najtalentovanejší juniorskí hráči majú šancu sa dostať do výberu a úspešne reprezentovať Slovensko. Po prvých validačných krokoch môžeme o riešení iPR hovoriť ako o životaschopnom MVP produkte (Minimum viable product), ktorý po fáze testovania, validovania a nevyhnutných úpravách môže byť funkčným riešením problémov reprezentačného oddelenia a hlavných trénerov reprezentácie Slovenska.
Klíčová slova: hodnotenie výkonu; štatistické údaje, metriky, ukazovatele; ľavý útočník LW; report a vizualizácia; dátová analýza; Informačná platforma
Název práce: Data analysis of junior hockey
Autor(ka) práce: Valíček, Miroslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Nidl, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In his MBA thesis "Data analysis of junior hockey", the author focused on solving a significant range of problems of the representative department that arise in the management of Slovakia's junior selections in ice hockey. This is a large unexplored area, in which he tried to look for new approaches and ways to solve them by analyzing the problems of the hockey association's representative department. By characterizing the environment, through a broader and narrower analysis of the representative department, he defined a range of problems for which he tried to find solutions and answers in the next part of the work. He tried to find inspiration from analytical solutions to similar problems in the world. As a way of solving the business requirements of the representation department, it prepared a shared information platform of statistical data of the iPR representation. On this platform, by transforming, further editing and processing the available statistical data about the players, he designed a dimensional model in the analytical tool Power BI. Analytical processing of game statistical data on this platform obtained an evaluation of the sports performance of junior hockey players. Among other things, he was looking for ways to help coaches navigate such a large number of players, teams and competitions, which was one of the other analytical goals. Based on the selected metrics and indicators in the prepared platform model, he evaluated the performance and form of the junior player in the left forward position. He was looking for a result that will be the decisive factor for the head coach's final decision to nominate a player to the national team. With the help of prepared analytical outputs in the reports "Overview players", "Group to one", and two auxiliary ones "One to one" and "Deep to one", the national team coach gets an overall overview of the current or long-term performance of the player and his hockey form. The best, most powerful and most talented junior players have a chance to be selected and successfully represent Slovakia.
Klíčová slova: information platform; data analysis; reports and visualisation
Název práce: Dátová analýza juniorského hokeja
Autor(ka) práce: Valíček, Miroslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Nidl, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Autor se ve své MBA práci "Datová analýza juniorského hokeje" zaměřil na řešení podstatného okruhu problémů reprezentačního oddělení, které vznikají při řízení juniorských výběrů Slovenska v ledním hokeji. Jde o velkou neprozkoumanou oblast, ve které se snažil cestou analýzy problémů reprezentačního oddělení hokejového svazu hledat nové přístupy a způsoby, jak je řešit. Charakteristikou prostředí, prostřednictvím širší a užší analýzy reprezentačního oddělení definoval okruh problémů na které se pokusil hledat v další části práce řešení a odpovědi. Pokusil se nacházet inspiraci z analytických řešení podobných problémů ve světě. Jako způsob řešení byznys požadavků reprezentačního oddělení připravil sdílenou informační platformu statistických údajů reprezentace iPR. Na této platformě transformací, další úpravou a zpracováním dostupných statistických údajů o hráčích navrhl dimenzionální model v analytickém nástroji Power BI. Analytickým zpracováním herních statistických údajů na této platformě získal hodnocení sportovního výkonu juniorských hokejistů. Mimo jiné hledal možnosti pomoci trenérem zorientovat se v tak velkém počtu hráčů, týmů a soutěží, což byl jeden z dalších analytických cílů. Na základě zvolených metrik a ukazatelů v připraveném modelu platformy vyhodnocoval výkonnost a formu juniorského hráče na pozici levého útočníka. Hledal výsledek který bude rozhodujícím faktorem pro konečné rozhodnutí hlavního trenéra nominovat hráče do národní reprezentace. Pomocí připravených analytických výstupů v reportech „Overview players“, „Group to one“, a dvou pomocných „One to one“ a „Deep to one“ získává reprezentační trenér celkový přehled o aktuální nebo dlouhodobé výkonnosti hráče a jeho hokejové formě. Ti nejlepší, nejvýkonnější a nejtalentovanější juniorští hráči mají šanci se dostat do výběru a úspěšně reprezentovat Slovensko.
Klíčová slova: Informační platforma; leví útočník; analyze dat

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: