Péče jako tmel rovnostářských organizací. Kvalitativní studie

Název práce: Péče jako tmel rovnostářských organizací. Kvalitativní studie
Autor(ka) práce: Lukeš Rybanská, Ivana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Mládková, Ludmila
Oponenti práce: Chytková, Zuzana; Pospíšilová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je do hloubky popsat a analyzovat propojení mezi péčí a mocí ve studovaných rovnostářských organizacích. Představená kvalitativní studie vychází ze tří etnografických případových studií z českých organizací z IT, neziskového a výrobního sektoru. Materiál zahrnoval individuální rozhovory, pozorování, interní a externí dokumenty. Analýza představuje čtyři identifikované podoby péče a diskutuje odlišnou podobu moci, která je v nich přítomná. Jednotlivé módy vznikají na průsečnicích mezi mírou institucionalizace péče a mezi tím, zda je péče zaměřená na jednotlivce nebo na organizaci jako celek. Zaměření na tyto aspekty umožňuje přispět k porozumění toho, za jakých okolností není péče podružná, ale naopak může být zdrojem konstruktivní moci. Práce také ukazuje, jaké strukturní prvky umožňují rozvoj péče v organizacích a jak institucionalizace péče zmenšuje konflikty o alokaci péče.
Klíčová slova: péče; moc; etnografie organizací; rovnostářské (egalitární) organizace; nehierarchie
Název práce: Care as an adhesive in egalitarian organizations. A qualitative study
Autor(ka) práce: Lukeš Rybanská, Ivana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Mládková, Ludmila
Oponenti práce: Chytková, Zuzana; Pospíšilová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to describe and analyze the links between care and power in the egalitarian organizations studied. The qualitative study comprises three ethnographic case studies from organizations in the IT, non-profit, and manufacturing sectors. The presented research is grounded on individual interviews, observations, and internal and external documents. Four modes of care are identified in the analysis. The different modes emerge at the intersections between the degree of institutionalization of care and whether care centers on the individual or the organization as a whole. Focus on these aspects enables understanding of care not as subservient but instead as a source of enabling power. The thesis also shows which structural features of organizations foster the spread of care in organizations and how the institutionalization of care reduces the care allocation dilemma.
Klíčová slova: care; power; egalitarian organizations; non-hierarchy; organizational ethnography

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 1. 3. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: