Implementace centrálního Data Governance nástroje v bankovní skupině ČSOB

Název práce: Implementace centrálního Data Governance nástroje v bankovní skupině ČSOB
Autor(ka) práce: Dvořák, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Kullová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je implementovat nový Data Governance nástroj do prostředí bankovní skupiny ČSOB. Zvoleným nástrojem je software Collibra, což je v současnosti jeden z nejlepších data governance softwarů dostupných na trhu pro velké korporace. Práce se zaměřuje na jeho implementaci zahrnující definování byznysového zdůvodnění potřeby nového nástroje, jehož definování jsem měl já a můj tým na starost, přes stručný nástin jeho výběru až po popis a vytvoření prvních funkčních prototypů, tzv. minimal viable product, které jsem do nástroje implementoval.
Klíčová slova: Data Governance; Metadata; Collibra; Data
Název práce: Implementation of the central Data Governance tool in the ČSOB banking group
Autor(ka) práce: Dvořák, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Kullová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to implement a new Data Governance tool in the environment of the ČSOB banking group. The chosen tool is Collibra software, which is currently one of the best data governance software available on the market for large corporations. The work focuses on implementation, from defining the business justification for the need for a new tool, which I and my team were responsible for defining on behalf of ČSOB, through a brief outline of its selection to the description and creation of the first functional prototypes, the so-called minimal viable product, which I implemented within the tool.
Klíčová slova: Data; Data Governance; Metadata; Collibra

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2022
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83010/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: