Analýza hospodářského růstu České republiky v letech 1989–2004

Název práce: Analýza hospodářského růstu České republiky v letech 1989–2004
Autor(ka) práce: Jurníček, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Burianová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou hospodářského růstu České republiky v období transformačních procesů. Hlavním cílem práce je potvrdit hypotézu: Česká republika si vedla nejlépe ze všech transformujících zemí střední Evropy. Dalším cílem práce je odpovědět na následující otázky. Jaké tempo růstu vykazovala v období 1989-2004 Česká republika? Jaké byly zdroje tohoto růstu? Existovala země, která v rámci střední Evropy v období 1989-2004 rostla rychleji? Jaké překážky bránily České republice dosahovat obdobného tempa růstu? V teoretické části jsou využity metody deskripce a literární rešerše. V praktické části jsou využity metody analýzy dat a srovnávání. Data pro analýzu dat a srovnávání byla převzata převážně z Českého statistického úřadu, databáze Světové banky, OECD a Mezinárodního měnového fondu. Přidaná hodnota práce spočívá v analytickém rozboru dat a srovnání hodnot získaných pro Českou republiku s ostatními státy střední Evropy, které prošly transformací. Cíl této práce byl naplněn. Pomocí analýzy dat a následného srovnávání hodnot byla potvrzena hypotéza: Česká republika si vedla nejlépe ze všech transformujících zemí střední Evropy.
Klíčová slova: hospodářský růst; transformace; Česká republika; nezaměstnanost; inflace; HDP; ekonomický vývoj
Název práce: Analysis of the economic growth of the Czech Republic in 1989-2004
Autor(ka) práce: Jurníček, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Burianová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis of the economic growth of the Czech Republic in the period of transformation processes. The main objective of the thesis is to confirm the hypothesis: the Czech Republic performed best among all the transforming countries of Central Europe. Another aim of the thesis is to answer the following questions. What was the growth rate of the Czech Republic in the period 1989-2004? What were the sources of this growth? Was there a country that grew faster in Central Europe in the period 1989-2004? What obstacles prevented the Czech Republic from achieving a similar growth rate? In the theoretical part, the methods of description and literature search are used. In the practical part the methods of data analysis and comparison are used. Data for data analysis and comparison were taken mainly from the Czech Statistical Office, the World Bank, OECD and the International Monetary Fund. The added value of the work lies in the analytical analysis of data and comparison of values obtained for the Czech Republic with other Central European countries that have undergone transformation. The objective of this work has been fulfilled. By analysing the data and then comparing the values, the hypothesis was confirmed: the Czech Republic performed best among all the transition countries of Central Europe.
Klíčová slova: economic growth; inflation; GDP; unemployment; transformation; economic development; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2022
Datum podání práce: 10. 5. 2024
Datum obhajoby: 25. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: