Návrh a zavedení data governance v eMan a.s

Název práce: Design and implementation of data governance in the company eMan a.s
Autor(ka) práce: Czinner, Michal
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In my final thesis, I deal with the design and implementation of data governance in the company eMan a.s., whose business is a custom software development and which has about 150 employees. Along with the company's continuous growth, especially in recent years, the need for better data governance has emerged to achieve greater confidence in the data and to use the data more effectively for decision-making. In my proposal of activities and areas of data governance, I have been inspired by the DAMA-DMBOK methodology, whose activities and areas are simplified and applied to achieve the expected effects without a significant impact on the company's budget. I have practically applied and verified the results of this work on a sample example from the recruitment example and will apply them in the future to other company processes.
Klíčová slova: data governance; data quality ; data management ; metadata
Název práce: Návrh a zavedení data governance v eMan a.s
Autor(ka) práce: Czinner, Michal
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ve své závěrečné práci se věnuji navržení a zavedení data governance pro společnost eMan a.s., jejíž činnost je zakázkový vývoj software a která má cirka 150 zaměstnanců. Spolu s kontinuálním růstem společnosti se zejména v posledních letech objevila potřeba lepšího řízení dat s cílem dosažení větší důvěry v data a jejich efektivnějšího využití pro rozhodování. Při návrhu činností a oblastí data governance jsem se ve své práci inspiroval metodikou DAMA-DMBOK, jejíž činnosti a oblasti zjednodušuji a aplikuji tak, aby dosáhly očekávaných efektů bez významného dopadu do rozpočtu společnosti. Výstupy této práce jsem prakticky aplikoval a ověřil na ukázkovém příkladu z oblasti náboru a v budoucnu je budu aplikovat i v dalších procesech společnosti.
Klíčová slova: data governance; datová kvalita; data management ; metadata

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2022
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: