Analýza hospodaření a investiční aktivity obcí v České republice v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změn zákona o rozpočtovém určení daní mezi lety 2010-2021

Název práce: Analýza hospodaření a investiční aktivity obcí v České republice v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změn zákona o rozpočtovém určení daní mezi lety 2010-2021
Autor(ka) práce: Voda, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce nabízí ucelený pohled na vývoj hospodaření a investiční aktivity obcí v České republice mezi lety 2010–2021. Tato práce se zaměřuje na vliv zavedení pravidel rozpočtové odpovědnosti pro obce a úprav v zákoně o rozpočtovém určení daní. Hlavním cílem práce je prokázat, zda má dynamická kumulace finančních prostředků na běžných účtech obcí pozorovaná v uplynulých pěti letech svou hlavní příčinu právě v uvedených legislativních úpravách.
Klíčová slova: veřejné finance; municipální finance; fiskální decentralizace; rozpočtová soustava; fiskální federalismus
Název práce: Analysis of the economic and investment activities of municipalities in the Czech Republic in connection with the adoption of the Act on the Rules of Budgetary Responsibility and Amendments to the Act on the Budget Determination of Taxes between 2010-2021
Autor(ka) práce: Voda, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis offers a comprehensive view of the economic development and investment activities of municipalities in the Czech Republic between 2010–2021. This thesis focuses on the influence of the introduction of the rules of budgetary responsibility for municipalities and the amendments in the law on the budgetary determination of taxes. The main goal of the thesis is to prove whether the dynamic accumulation of funds in the current accounts od municipalities observed in past five years has it main cause precisely in the aforementioned legislative amendments.
Klíčová slova: municipal finance; public finance; budgetary system; fiscal federalism; fiscal decentralization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2022
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: