Hodnocení dopadů měnové politiky ECB na státy jižního křídla eurozóny mezi lety 2003-2021 v souvislosti s ekonomickými krizemi

Název práce: Hodnocení dopadů měnové politiky ECB na státy jižního křídla eurozóny mezi lety 2003-2021 v souvislosti s ekonomickými krizemi
Autor(ka) práce: Matějka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou dopadů měnové politiky Evropské centrální banky mezi lety 2003-2021 na předlužené státy jižního křídla eurozóny v souvislosti s ekonomickými krizemi. Téma práce je vzhledem k nedávné pandemii COVID-19 stále aktuální, jelikož v boji s následky této pandemie se vlády rozhodly kompenzovat velké finanční a ekonomické ztráty, stejně jako při krizi v roce 2008. Státy jižního křídla eurozóny vykazují poslední desítky let špatnou kondici veřejných financí a hospodaří s velmi vysokými schodky státních rozpočtů, které prohloubila právě krize v roce 2008. Práce obsahuje teoretickou část, která definuje měnovou politiku, její nástroje a cíle, optimální měnovou oblast z pohledu tradičních i novějších teorií, teorii hospodářských cyklů a prezentuje příčiny a důsledky obou sledovaných krizí. Praktická část zahrnuje komplexní analýzu dopadů měnové politiky Evropské centrální banky na nezaměstnanost, vývoj HDP a zadlužení, inflaci a vývoj úrokových sazeb. ECB mezi lety 2016-2022 uplatňovala politiku velmi nízkých úrokových sazeb, od roku 2014 pak realizovala programy kvantitativního uvolňování, jejichž záměrem bylo dodání likvidity na finanční trhy. I přesto, že jsou opatření ze strany ECB mířena k podpoře a ochraně ekonomik států eurozóny, analýza potvrdila vytyčenou hypotézu: „dopady měnové politiky ECB jsou v určitých ohledech na ekonomiky předlužených států negativní“. Z hlediska budoucího vývoje ekonomik sledovaných států jižního křídla eurozóny jsou pak vyhlídky spíše pesimistické.
Klíčová slova: Evropská centrální banka; kvantitativní uvolňování; EU4; monetární ekonomie; úrokové sazby
Název práce: ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF THE ECB'S MONETARY POLICY ON THE STATES OF THE SOUTHERN WING OF THE EUROZONE BETWEEN THE YEARS 2003-2021 IN CONNECTION WITH THE ECONOMIC CRISES
Autor(ka) práce: Matějka, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the effects of the monetary policy of the European Central Bank during years 2003-2021 on the over-indebted states of the southern wing of the eurozone in connection with economic crises. The topic is still relevant due to the recent COVID-19 pandemic, as governments have decided to counter the consequences of the pandemic by means of compensating the large financial and economical losses, like they did during the crisis of 2008. The countries of the southern wing of the Eurozone show a poor state of public finances for the last few decades and manage very high state budget deficits, which were exacerbated by the crisis in 2008. The thesis contains a theoretical part that defines monetary policy, its instruments and goals, the optimal monetary area from the perspective of traditional and newer theories, the theory of economic cycles and presents causes and consequences of both monitored crises. The practical part includes a comprehensive analysis of the effects of the monetary policy of the European Central Bank on unemployment, the development of GDP and debt, inflation and the trend of interest rates. During years 2016-2022, the ECB applied a policy of very low interest rates, and since 2014 it has implemented quantitative easing programs, the purpose of which was to supply liquidity to the financial markets. Despite the fact that the ECB's measures are aimed at supporting and protecting the economies of the eurozone states, the analysis confirmed the initial hypothesis: "the effects of the ECB's monetary policy are negative in certain respects on the economies of over-indebted states". From the point of view of the future development of the economies of the monitored countries of the southern wing of the eurozone, the prospects tend to be pessimistic.
Klíčová slova: European central bank; monetary economics; EU4; interest rates; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2022
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: