Slaďování pracovního a osobního života

Název práce: Slaďování pracovního a osobního života
Autor(ka) práce: Celerinová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Jaegerová, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku slaďování pracovního a osobního života. Teoretická část vymezuje základní pojmy a představuje dané téma v kontextu hlavních výzkumů provedených v České republice a v zahraničí. Popsány jsou hlavní nástroje pro slaďování práce a osobního života se zaměřením na home office a rodičovskou dovolenou. V empirické části jsou představeny výsledky vlastního výzkumu autorky na výběrovém souboru 152 respondentů za využití kvantitativní metody korelační matice. Z výsledků vyplývá, že výše příjmu a počet dětí přispívá k vyšší spokojenosti v osobním a pracovním životě. Výsledky dále ukázaly pozitivní hodnocení home office z hlediska spokojenosti s pracovním životem a rozdíly v hodnocení přínosu rodičovského příspěvku z pohledu bezdětných a osob s dětmi.
Klíčová slova: home office; rodičovská dovolená; work-life balance; trh práce; pracovní výkon
Název práce: Work-life balance
Autor(ka) práce: Celerinová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Jaegerová, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the issue of work-life balance. The theoretical part defines the basic terms and presents the given topic in the context of the primary research conducted in the Czech Republic and abroad. The main tools for work-life balance are described, focusing on home office and parental leave. The empirical part presents the results of the author's research on a sample of 152 respondents using the quantitative method of the correlation matrix. The results showed that income and the number of children improve life and job satisfaction. They also showed a positive home office assessment in terms of job satisfaction and differences in the assessment of the parental leave benefit from the perspective of those with and without children.
Klíčová slova: job market; work performance; work-life balance; parental leave; home office

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: