Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. a dopad na municipality

Název práce: Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. a dopad na municipality
Autor(ka) práce: Mádlová, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurčík, Radek
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek z pohledu obcí, dle pravidel současné legislativy. V práci je podroben analýze současně platný zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., se zaměřením na zadávací zásady. Analýza právní úpravy je doplněna související judikaturou soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Práce je podrobněji zaměřena na analýzu zadávání veřejných zakázek z pohledu menších až středně velkých obcí, které nemají vlastní oddělení, které by veřejné zakázky zpracovávalo. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé kroky vedoucí k zadávání veřejné zakázky v obci Nechanice, a zjištěna administrativní a finanční náročnost zadání veřejné zakázky. V závěru jsou vyhodnoceny nedostatky právní úpravy a navržena doporučení pro zvýšení efektivnosti.
Klíčová slova: zakázky malého rozsahu; vnitřní směrnice; legislativa; zadávací zásady; municipality; veřejné zakázky
Název práce: Public procurements according to Act No. 134/2016 Coll. and impact on municipalities
Autor(ka) práce: Mádlová, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurčík, Radek
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the awarding of public contracts from the point of view of municipalities according to the rules of current legislation. The work analyzes the currently valid Public Procurement Act No. 134/2016 Coll., with a focus on procurement principles. The analysis of the legislation is supplemented by the related jurisprudence of the courts and the Office for the Protection of Competition. The work is focused in more detail on the analysis of the awarding of public contracts from the perspective of small to medium-sized municipalities that do not have their own department that would process public contracts. In the practical part, the individual steps leading to the awarding of a public contract in the municipality of Nechanice are analyzed, and the administrative and financial demands of the awarding of a public contract are determined. In the conclusion, the shortcomings of the legislation are evaluated, and recommendations are proposed to increase efficiency.
Klíčová slova: public procurement principles; public procurement; legislation; municipality; internal directives; small-scale contracts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2021
Datum podání práce: 18. 12. 2022
Datum obhajoby: 26. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: