Analýza nezaměstnanosti v okrese Most v letech 2009-2018

Název práce: Analýza nezaměstnanosti v okrese Most v letech 2009-2018
Autor(ka) práce: Nguyen, Duy Quang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je kvantifikovat souvislost vybraných faktorů a míry nezaměstnanosti v okrese Most v kontextu teorie rovnováhy a teorie nerovnováhy. Zaprvé je v práci provedena korelační analýza, která srovnává data okresu Most s předpoklady odborných studií v teoretické části práce. Zadruhé jsou na základě časové řady v letech 2009–2021 metodou nejmenších čtverců odhadnuty dva regresní modely. Jako významné se projevily faktory minimální mzdy, HDP na obyvatele, počtu obyvatel ve věku 55–64 let v populaci a migrace. Všechny tyto determinanty vykazují negativní vztah s nezaměstnaností. Výsledky regresní analýzy naznačují platnost teorie rovnováhy, která klade důraz na strukturální faktory, které jsou příčinou rozdílů v místní míře nezaměstnanosti. Na základě výsledků práce doporučuje tvůrcům hospodářské politiky se zaměřit na strukturální faktory a faktory strany nabídky, které by mohly zlepšit situaci na trhu práce ve zkoumaném okrese.
Klíčová slova: regresní analýza; lokální nezaměstnanost; trh práce
Název práce: Analysis of unemployment in the Most district 2009-2021
Autor(ka) práce: Nguyen, Duy Quang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to quantify the relationship between selected factors and the unemployment rate in the Most district in the context of the theory of equilibrium and the theory of disequilibrium. Firstly, the thesis performs a correlation analysis that compares the data of Most district with the assumptions of professional studies in the theoretical part of the thesis. Second, two regression models are estimated based on the time series from 2009-2021 using the least squares method. The factors of minimum wage, GDP per capita, number of 55–64-year-olds in the population and migration are found to be significant. All these determinants show a negative relationship with unemployment. The results of the regression analysis suggest the validity of equilibrium theory, which emphasizes structural factors that account for differences in local unemployment rates. Based on the results, the paper recommends economic policy makers to focus on structural and supply side factors that could improve the labour market situation in the study district.
Klíčová slova: labour market; regression analysis; local unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2020
Datum podání práce: 19. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70020/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: