Spotřebitelská kompatibilita v partnerském životě

Název práce: Spotřebitelská kompatibilita v partnerském životě
Autor(ka) práce: Martiushenko, Kateryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním spotřebitelské kompatibility v partnerském životě a jejím vlivem na životní spokojenost partnerů. Cílem práce je zjistit, jak se projevuje spotřebitelská kompatibilita v partnerském životě a jaký je její vliv na životní spokojenost jednotlivce a blahobyt ve vztahu. Zároveň předpokládám, že proměna síly vlivu ve vztahu dokáže ovlivnit preference partnera a následně i životní spokojenost. Praktická část se zabývá replikací studií z původního výzkumu a skládá se z dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru.
Klíčová slova: spotřebitelská kompatibilita; životní spokojenost; síla vlivu v partnerském životě; preference značky; blízké vztahy
Název práce: Brand compatibility in partner life
Autor(ka) práce: Martiushenko, Kateryna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis investigates brand compatibility in partner life and its influence on partners' life satisfaction. The aim of the thesis is to find out how consumer compatibility manifests itself in partner life and what its influence is on individual life satisfaction and relationship well-being. There is also a hypothesis that changing the power of influence in a relationship can affect partner preferences and consequently life satisfaction. The practical part deals with the replication of studies from the original research and consists of a questionnaire survey and a semi-structured interview.
Klíčová slova: life satisfaction; power of influence; close relationships; brand preference ; brand compatibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2020
Datum podání práce: 29. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74479/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: