Výkonnost globálních virtuálních týmů v rámci digitální transformace

Název práce: Global Virtual Teams Performance During the Digital Transformation
Autor(ka) práce: Liška, Radek
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Malý, Milan
Oponenti práce: Orel, Marko; Bureš, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The dissertation is focused on the performance aspects of Global Virtual Teams (GVTs) from the perspective of digital transformation and forced virtuality. Firstly, a literature review focused on GVT discourse is introduced, followed by a description of the thesis methodology. The dissertation employs quantitative research based on computer-extracted data from a real-life working environment. Subsequently, a mixed effects modelling is carried out to evaluate the performance of GVTs using three key performance indicators (resolution duration, communication ambiguity, and quality reworks) and inspects the impact of forced virtuality on variables across diverse virtuality levels. Findings include specific sections for both the general and forced virtuality. Finally, the overall synthesis of the analysis provides a conclusion of the dissertation by merging analysis results with findings from a literature review and by listing implications for academic and practical utilisation of the presented findings and conclusions. Additionally, areas for further research are itemised alongside a list of referenced materials in this dissertation and appendixes
Klíčová slova: Digital workspace; Global Virtual Teams; Team performance; Crisis management; Forced virtuality; Digital transformation
Název práce: Výkonnost globálních virtuálních týmů v rámci digitální transformace
Autor(ka) práce: Liška, Radek
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Malý, Milan
Oponenti práce: Orel, Marko; Bureš, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na výkonnostní aspekty globálních virtuálních týmů (GVT) v perspektivě digitální transformace a vynucené virtuality. Nejprve je uveden přehled literatury zaměřený na diskurz GVT, následuje popis použité metodologie. Disertační práce využívá kvantitativní výzkum založený na počítačově extrahovaných datech z reálného pracovního prostředí. Následně je provedeno modelování smíšených efektů za účelem vyhodnocení výkonnosti GVT pomocí tří klíčových výkonnostních ukazatelů (doba řešení, nejednoznačnost komunikace a opakované zpracování kvality) a zkoumá se dopad vynucené virtuality na proměnné napříč různými stupni virtuality. Výstupní zjištění zahrnují část jak pro obecnou, tak vynucenou virtualitu. Závěr disertační práce obsahuje celkovou syntézu výsledků a propojení poznatků z literární rešerše s uvedením přínosu pro akademické a praktické využití zjištěných závěrů. Následně jsou rozepsány oblasti pro další výzkum spolu se seznamem referenčních materiálů a příloh.
Klíčová slova: Vynucená virtualita; Digitální transformace; Globální virtuální týmy; Krizový management; Digitální pracovní prostor; Týmový výkon

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2017
Datum podání práce: 29. 12. 2022
Datum obhajoby: 7. 3. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: