Zhodnocení plnění Akčního plánu města Klášterce nad Ohří v letech 2019 až 2021

Název práce: Zhodnocení plnění Akčního plánu města Klášterce nad Ohří v letech 2019 až 2021
Autor(ka) práce: Hörbeová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Moudrý, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit plnění Akčního plánu města Klášterce nad Ohří, jehož prostřednictvím je implementován Strategický plán rozvoje města. Pro potřeby hodnocení vybraných projektů z Akčního plánu je vytvořená vlastní, jednoduchá a přehledná metodika, která se nazývá Karta projektu. Vlastní metodika obsahuje konkrétní hodnotící kritéria, jež kvantifikují schopnost města plnit stanovené strategické cíle. Pro potřeby hodnocení je vybráno město Klášterec nad Ohří, jehož rozloha je 53,79 km² a žije v něm 14 300 obyvatel. Karta projektu může být všeobecně použitelná i v jiných obcích, které mají vlastní Strategický plán. Z Akčního plánu pro rok 2019–2021 je ke zhodnocení vybráno celkem 26 projektů. Karty projektů jsou nejprve hodnoceny jednotlivě a poté jako celek. Z celkového zhodnocení plnění je zjištěno, že z 26 hodnocených projektů jich je realizovaných 54 %, částečně realizovaných je 11 % projektů a u 35 % projektů k realizaci během sledovaného období nedošlo. První hodnotící kritérium zjišťuje, zda je realizace projektů dokončena ve stanoveném termínu či nikoliv. U 37 % projektů je dodržen stanovený termín realizace. U 63 % projektů dochází k prodloužení doby konce realizace z důvodu vzniklých komplikací v průběhu stavby, nejčastěji se jedná o změny rozsahu stavebních prací. V průměru se skutečná doba realizace zpozdila o 53,11 dnů. Nejmenší prodlení je o 14 dnů a největší prodlení je o 141 dnů. Druhé hodnotící kritérium porovnává předpokládanou a skutečnou finanční náročnost. 31 % projektů je realizovaných bez nutnosti navýšení cen. U 63 % projektů je skutečná finanční náročnost vyšší než předpokládaná. U 6 % projektů je skutečná cena nižší než cena předpokládaná. V průměru se finanční náročnost zvýšila o 1 625 209 Kč. Nejmenší navýšení cen je o 42 787 Kč a největší navýšení cen je o 4 992 254 Kč. Další dvě kritéria hodnotí, zda je zajištěn soulad vybraných projektů s územním plánem a zda jsou projekty součástí rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Z 26 zkoumaných projektů jich 85 % je v souladu s územním plánem a 15 % z nich v souladu není. V souladu nejsou ty projekty, k jejichž realizaci není potřebný soulad s územním plánem a oblast jejich působnost se nedotýká územního plánování. Ze skutečně realizovaných 17 projektů jich je v souladu 76 %. Do rozpočtu města na příslušný kalendářní rok je zařazeno 65 % zkoumaných projektů. 31 % projektů není součástí rozpočtu města, k jejich realizaci tedy nedošlo, i když to Akční plán předpokládal. Součástí upraveného rozpočtu města byly 4 % projektů. U 17 skutečně realizovaných projektů je zajištěn 100% soulad s rozpočtem města. V závěru tak u 31 % realizovaných projektů proběhla realizace bez komplikací a u 69 % projektů proběhla s komplikacemi. Komplikace nastaly z důvodů zvýšení finanční náročnosti či prodloužení doby konce realizace. Nejčastějšími příčinami vzniku komplikací jsou např. změny rozsahu stavebních prací, chybně vypracovaná projektová dokumentace, klimatické podmínky, zdražení materiálu a stavebních prací, atd. Zjištěné výstupy z Karet projektu jsou následně porovnány s odpověďmi získanými od 14 vybraných osob, které mají významné postavení ve městě. Ze získaných informací jsou formulována následující doporučení: zjednodušení strategického plánu, zúžení rozsahu návrhu projektových záměrů, odstranění obecných aktivit, sjednocení názvosloví a projektů, častější průběžné vyhodnocování, rozšíření systému a formy hodnocení, konkretizace a stanovení odpovědnosti za plnění projektů a aktivit, průběžné zapojení veřejnosti do strategického plánování, vytvoření přehledného statistického přehledu.
Klíčová slova: regionální rozvoj; strategické plánování; rozpočet města; územní plán; rozvoj obcí a měst
Název práce: Evaluation of the implementation of the Action Plan of the town of Klášterec nad Ohří in the years 2019 - 2021
Autor(ka) práce: Hörbeová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Moudrý, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the fulfillment of the Action Plan of the town of Klášterec nad Ohří, through which the Strategic Plan for the Development of the town is implemented. For the purposes of evaluating selected projects from the Action Plan, it is created its own, simple and a clear methodology, which is called the Card of Project. The methodology itself contains specific evaluation criteria that quantify the town's ability to meet the set strategic goals. For the purposes of the evaluation, the town of Klášterec nad Ohří is selected, with an area of 53.79 km² and a population of 14,300. The project card can be generally used in other municipalities that have their own Strategic Plan. A total of 26 projects are selected for evaluation from the 2019-2021 Action Plan. Project cards are first evaluated individually and then as a whole. From the overall evaluation of performance, it is found that out of 26 evaluated projects, 54 % are implemented, 11 % of projects are partially implemented and 35 % of projects were not implemented during the monitored period. The first evaluation criterion determines whether the implementation of projects is completed by the set deadline or not. 37 % of projects meet the deadline. In 63 % of the projects, the end of implementation time is extended due to complications during construction, the most frequent changes are changes in the scope of construction work. On average, the actual lead time was delayed by 53.11 days. The smallest delay is 14 days and the largest delay is 141 days. The second evaluation criterion compares the assumed and real financial demands. 31% of projects are implemented without the need for price increases. For 63% of projects, the actual financial demands are higher than anticipated. For 6% of projects, the actual price is lower than the anticipated price. On average, the financial demands have increased by CZK 1,625,209. The smallest price increase is CZK 42,787 and the largest price increase is by CZK 4,992,254. The other two criteria assess whether compliance of the selected projects is ensured with the zoning plan and whether the projects are part of the city budget for the relevant calendar year. Of the 26 projects examined, 85 % are in line with the land use plan and 15 % of them is not compliant. Those projects whose implementation does not require compliance with the land use plan and whose scope does not affect spatial planning are not in harmony. Of the 17 projects actually implemented, 76 % are in compliance. 65 % of the examined projects are included in the city budget for the relevant calendar year. 31 % of the projects are not part of the city budget, so they were not implemented, although the Action Plan anticipated it. 4 % of projects are part of the city's adjusted budget. For 17 actually implemented projects, 100% compliance with the city budget is ensured. In the end, 31 % of the implemented projects were implemented without complications and 69 % of the projects were implemented with complications. Complications arose due to increased financial demands or extension of the end of the implementation. The most frequent causes of complications are, for example, changes in the scope of construction work, incorrectly prepared project documentation, climatic conditions, price increases in materials and construction work, etc. The identified outputs from the Project Cards are then compared with the responses received from 14 selected persons who have an important position in the city. The following recommendations are formulated from the information obtained: simplification of the strategic plan, narrowing of the scope of the project plan proposal, removal of general activities, unification of terminology and projects, more frequent continuous evaluation, extension of the system and forms of evaluation, specification and determination of responsibility for the implementation of projects and activities, continuous involvement of the public in strategic planning, creation of a clear statistical overview.
Klíčová slova: regional development; strategic planning; development of municipalities and cities; city budget; territorial planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2022
Datum podání práce: 1. 1. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: