Správa daní v oblasti převodních cen ve světle judikatury

Název práce: Správa daní v oblasti převodních cen ve světle judikatury
Autor(ka) práce: Kotlánová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku správy daní v oblasti převodních cen. Hlavním cílem práce je analýza rozsudků Nejvyššího správního soudu a jejich dopad na správu daní v této oblasti. První část je věnována teoretickému představení převodních cen vč. detailního rozboru zákonného ustanovení, který o této problematice pojednává. Následně je analyzován vývoj tohoto ustanovení, a to od data účinnosti zákona o daních z příjmů až po současnost. V poslední části této práce je provedena analýza dostupných údajů o rozsudcích v oblasti převodních cen, jako je celková délka trvání soudního sporu či úspěšnost stran, a v neposlední řadě provedením obsahové analýzy a indukce jsou z vybraných rozsudků tvořeny ucelené, přehledné a konkrétní závěry.
Klíčová slova: převodní ceny; princip tržního odstupu; správa daní; judikatura
Název práce: Tax administration in the area of transfer pricing in the light of case law
Autor(ka) práce: Kotlánová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the issue of tax administration in the area of transfer pricing. The main goal is to analyse case laws of the Supreme Administrative Court and their impact on tax administration in this area. The first part is devoted to the theoretical presentation of transfer prices incl. detailed analysis of the legal provision that deals with this issue. Subsequently, the development of this provision is analyzed, from the effective date of the Income Tax Act to the present. In the last part of this work, an analysis of the available data on judgments in the area of transfer pricing, such as the total duration of the court case or the success of the parties, is carried out, and last but not least, comprehensive, clear and specific conclusions are formed from the selected judgments by performing a content analysis and induction.
Klíčová slova: arm’s length principle; tax administration; case law; transfer price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 7. 2022
Datum podání práce: 4. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: