Aktuální trendy ve společnostech Insurtech

Název práce: Aktuální trendy ve společnostech Insurtech
Autor(ka) práce: Koňařík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Drahokoupil, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moje diplomová práce je zaměřena na nové technologické inovace a trendy v pojišťovnictví, které se obecně nazývají insurtech. Cílem práce je vytvoření uceleného textu s přehledem všech nových termínů a pojmů označujících technologické novinky. Analýza Insurtechu je provedena z globálního pohledu se zaměřením na náš pojistný trh. V první kapitole je popsána základní charakteristika insurtechu a jeho současný vývoj. Další kapitoly jsou zaměřeny na vysvětlení nových pojmů a modelů pojištění jako jsou například peer-to-peer model pojištění, mikropojištění, internet věcí, umělá inteligence, analýza velkých dat a další. Poslední kapitola obsahuje základní problémy, které je nutné řešit v rámci regulace insurtechu a výhled to budoucna tohoto segmentu trhu se zaměřením na pojištění autonomních vozidel.
Klíčová slova: inovace; nové trendy; peer-to-peer; Insurtech
Název práce: Current trends in Insurtech companies
Autor(ka) práce: Koňařík, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Drahokoupil, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis is focused on new technological innovations and trends in the insurance industry, which are generally called insurtech. The aim of the thesis is to create a comprehensive text with an overview of all new terms and concepts denoting technological innovations. Insurtech's analysis is done from a global perspective with a focus on our insurance market. The first chapter describes the basic characteristics of insurtech and its current development. Other chapters are focused on explaining new concepts and insurance models such as peer-to-peer insurance model, microinsurance, Internet of Things, artificial intelligence, big data analysis and others. The last chapter contains the basic problems that must be solved in the framework of insurtech regulation and the future outlook of this market segment with a focus on autonomous vehicle insurance.
Klíčová slova: Insurtech; peer-to-peer; innovations; new trends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2022
Datum podání práce: 5. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80169/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: