Komparace pojistného závazku z pojistné smlouvy životního pojištění dle metodik oceňování Solvency II a IFRS 17

Název práce: Komparace pojistného závazku z pojistné smlouvy životního pojištění dle metodik oceňování Solvency II a IFRS 17
Autor(ka) práce: Laxarová, Patricie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Vyskočil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce porovnává standard Solvency II, jež se zaměřuje na dostatečnou kapitálovou vybavenost pojišťovny a nový mezinárodní účetní standard IFRS 17 Pojistné smlouvy, který požaduje konzistentnost účetních postupů. Vydání standardu IFRS 17 proběhlo v květnu 2017 a jeho účinnost je v současné dobé odsunuta na začátek roku 2023. Důvod pramení z jeho obtížné implementace, a ne zcela jednoznačně definovanými principy zavedení, které v práci podrobně rozebereme. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že uvedené standardy mají odlišné cíle a nevzniká důvod pro jejich komparaci, opak je pravdou. Pojišťovny k jedné ze svých nejdůležitějších aktivit, tedy k oceňování pojistných závazků v rámci implementace IFRS 17 mnohdy vycházejí z již zavedených postupů oceňování závazků dle Solvency II. Nejedná se však o totožné přístupy, oba standardy pracují s vlastními principy a metodikami oceňování pojistného závazku, jejichž výpočet a následné porovnání představuje hlavní úlohu diplomové práce.
Klíčová slova: Solvency II; přístup stavebních bloků; riziková marže; životní pojištění; IFRS 4; oceňování pojistných smluv; smluvní servisní marže; IFRS 17
Název práce: Comparison of the insurance liability for a life insurance contract under the Solvency II and IFRS 17 valuation methodologies
Autor(ka) práce: Laxarová, Patricie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Vyskočil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis compares the Solvency II standard, which focuses on sufficient capital adequacy of an insurance company, and the new international accounting standard IFRS 17 Insurance Contracts, which requires consistency of accounting practices. The IFRS 17 Insurance Contracts was issued in May 2017 and its effectiveness is currently postponed to the beginning of 2023. The reason stems from its difficult implementation and not clearly defined implementation principles, which we will discuss in detail in the thesis. Although at first sight it may seem that the standards have different objectives and there is no reason to compare them, the opposite is true. Insurance companies often rely on the already established Solvency II liability valuation procedures for one of their most important activities, the valuation of insurance liabilities for IFRS 17 purposes. However, these are not identical approaches; both standards work with their own principles and methodologies for valuing insurance contract liabilities, the calculation and subsequent comparison of which is the main task of the thesis.
Klíčová slova: Solvency II; insurance contract valuation; contractual service margin; risk margin; life insurance business; IFRS 17; IFRS 4; building block approach

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2022
Datum podání práce: 6. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80563/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: