Panevropský osobní penzijní produkt (PEPP)

Název práce: Paneurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)
Autor(ka) práce: Falatová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Vyletelka, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Starobný dôchodok je téma, ktorá zasahuje do života každého občana. Diplomová práca je zameraná na rozbor a analýzu Paneurópskeho osobného dôchodkového produktu. Práca analyzuje demografický vývoj obyvateľstva, ktorý momentálne vo veľkom bojuje so starnutím obyvateľov, hlavne v Európe, čo má dopad na penzijné produkty. Zameriava sa na dôchodkový systém v Českej republike a zároveň poukazuje na trendy iných dôchodkových systémov v Európe. Za hlavný cieľ práce sa považuje predstavenie nového produktu PEPP v rámci Českej republiky, ale aj v iných členských krajinách Európskej únie.
Klíčová slova: PEPP; demografický vývoj; dôchodkové reformy; dôchodkový systém; starobný dôchodok
Název práce: Panevropský osobní penzijní produkt (PEPP)
Autor(ka) práce: Falatová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Vyletelka, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Starobní důchod je tématem, jež se týká života každého občana. Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a rozbor celoevropského osobního penzijního produktu. Práce analyzuje demografický vývoj obyvatelstva, které se v současnosti potýká se stárnutím populace, zejména v Evropě, což má dopad na penzijní produkty. Zaměřuje se na důchodový systém v České republice a poukazuje také na trendy v jiných důchodových systémech v Evropě. Za hlavní cíl práce je považováno zavedení nového produktu PEPP v rámci České republiky, ale i v ostatních členských státech Evropské unie.
Klíčová slova: demografický vývoj; důchodové reformy; důchodový systém; PEPP; starobní důchod
Název práce: Pan-European Personal Pension Product (PEPP)
Autor(ka) práce: Falatová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Vyletelka, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Retirement pensions are a subject that affects the lives of every citizen. The thesis focuses on the analysis of the Pan-European Personal Pension Product. The thesis also analyses the demographic development of the population, which is currently struggling with an ageing population in Europe, which has an impact on pension products. It focuses on the pension system in the Czech Republic and also highlights trends in other pension systems in Europe. The main objective of the thesis is to introduce a new product PEPP in the Czech Republic, but also in other countries of the European Union.
Klíčová slova: PEPP; old-age pension; demographic development; pension reforms; pension system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2022
Datum podání práce: 7. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: