Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a daňové dopady při vyřazení

Název práce: Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a daňové dopady při vyřazení
Autor(ka) práce: Phamová, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šrámková, Alice
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice odpisování dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetního i daňového hlediska. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována charakteristice dlouhodobého majetku a jeho rozdělení do jednotlivých skupin. Dále ve druhé kapitole jsou popsány způsoby pořízení majetku a jeho oceňování. Třetí kapitola je věnována samotnému odpisování dlouhodobého majetku a je rozdělena na dvě klíčové části – účetní a daňové odpisy. V samostatné, čtvrté kapitole je popsáno technické zhodnocení dlouhodobého majetku, jaký je limit pro uznání jako technického zhodnocení a jeho výpočet. V předposlední kapitole jsou popsány různé důvody pro vyřazení dlouhodobého majetku a jeho účtování. Každá kapitola obsahuje vzorový příklad věnovaný dané problematice s podrobně popsaným výpočtem i slovním komentářem dosažených výsledků. V praktické části bakalářské práce je převzat příklad z praxe a skutečné události vedoucí k vyřazení automobilu, který měla společnost zařazený ve svém dlouhodobém majetku. Dále jsou znázorněny vybrané dlouhodobé majetky dané společnosti a jejich řešení odpisování v případě nerovnosti účetních a daňových odpisů anebo využití odpisů mimořádných.
Klíčová slova: Odpisování dlouhodobého majetku; Dlouhodobý majetek; Odpisový plán
Název práce: Accounting and tax depreciation of fixed assets and tax consequences on disposal
Autor(ka) práce: Phamová, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šrámková, Alice
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of depreciation of fixed assets and their disposal from the accounting and tax point of view. The thesis is divided into six chapters. The first chapter is devoted to the characteristics of fixed assets and their division into individual groups. The second chapter describes the methods of acquisition of assets and their valuation. The third chapter is devoted to the depreciation of fixed assets and is divided into two key parts - accounting and tax depreciation. A separate fourth chapter describes the technical appreciation of fixed assets, the limit for recognition as technical appreciation and its calculation. The penultimate chapter describes the various reasons for disposing of fixed assets and their accounting. Each chapter contains a sample example devoted to the issue with a detailed calculation and a verbal commentary on the results obtained. In the practical part of the bachelor thesis an example is taken from practice and actual events leading to the disposal of a car that the company had included in its fixed assets. Furthermore, selected fixed assets of the company and their depreciation solutions in case of inequality of accounting and tax depreciation or use of extraordinary depreciation are illustrated.
Klíčová slova: Fixed assets; Depreciations of fixed assets; Depreciation schedule

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 8. 1. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: