Analýza faktorů působících na hypoteční trh v ČR

Název práce: Analýza faktorů působících na hypoteční trh v ČR
Autor(ka) práce: Hrotková, Barbora Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílková, Petra
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných faktorů působících na hypoteční trh v České republice. První část práce se věnuje základním charakteristikám hypotečního úvěru a rovněž vývoji hypotečního trhu v České republice z hlediska počtu i objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Dále jsou identifikovány vybrané faktory ovlivňující hypoteční trh a na základě literární rešerše jsou stanoveny hypotézy o jejich vztahu k objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů. V praktické části je prostřednictvím vícenásobné regresní analýzy kvantifikován vliv vybraných ukazatelů na objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů. Výsledky této analýzy jsou v závěru porovnány s dříve formulovanými hypotézami. Výsledný model definuje čtyři statisticky významné ukazatele, jež působí na objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů, jsou jimi úroková sazba, index cen bytových nemovitostí, obecná míra nezaměstnanosti a index reálné mzdy.
Klíčová slova: hypoteční úvěr ; makroekonomické ukazatele; hypoteční trh; regulace ; vícenásobná regresní analýza
Název práce: Analysis of the factors affecting the mortgage market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hrotková, Barbora Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílková, Petra
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis discusses the analysis of selected factors that have the impact on the mortgage market in the Czech Republic. The first part of the work is focused on the basic characteristics of the mortgage loan and the development of the mortgage market in the Czech Republic in terms of the number and volume of the mortgage loans. Selected factors affecting the mortgage market are identified, then the hypotheses about their impact on the volume of mortgage loans are determined in accordance with the literary research. In the practical part, the influence of selected indicators on the volume of newly provided mortgage loans is quantified through multiple regression analysis. The results of this analysis are compared with the hypotheses determined previously. The model defines four statistically significant indicators that affect the volume of newly provided mortgage loans, these are the interest rate, the house price index, the unemployment rate, and the real wage index.
Klíčová slova: mortgage loan; mortgage market; macroeconomics indicators; regulation; multiple regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2022
Datum podání práce: 8. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: