Daňové aspekty svěřenských fondů v ČR

Název práce: Daňové aspekty svěřenských fondů v ČR
Autor(ka) práce: Dvořák, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Rabušic, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá v praxi stále více se rozšiřující problematikou zdanění svěřenských fondů. Základním principem zdanění svěřenského fondu je dodržení daňové neutrality, přičemž hlavním cílem této práce je ověření pomocí aplikace teoretických východisek na praktických příkladech, zda je princip daňové neutrality skutečně naplněn. V praktické části práce kvantifikuje rozdíl daňového zatížení mezi předáním majetku bez využití svěřenského fondu tedy darováním a s jeho využitím neboli za pomocí vyčlenění majetku do svěřenského fondu a následného plnění obmyšleným. V rámci praktické části je zohledněno nejen celkové daňové zatížení přechodu majetku, ale i rozdělení daňového zatížení mezi jednotlivé zúčastněné osoby tak, aby bylo možné identifikovat, zda je jejich zdanění neutrální.
Klíčová slova: daňová neutralita; darování majetku; vyčlenění majetku; obmyšlený; zakladatel; svěřenský správce; svěřenský fond
Název práce: Tax aspects of trusts in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Dvořák, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Rabušic, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of taxation of trusts, which is becoming more and more widespread in practice. The basic principle of trust taxation is tax neutrality, and the main objective of this thesis is to verify whether the principle of tax neutrality is actually fulfilled by applying theoretical assumptions to practical examples. The practical part of the thesis quantifies the difference in the tax burden between the transfer of assets without the use of the trust fund, i.e. by gift, and with its use, i.e. by means of the allocation of assets to the trust fund and the subsequent payment to the beneficiaries. The practical part takes into account not only the overall tax burden of the transfer of assets, but also the distribution of the tax burden among the different persons involved in order to identify whether their taxation is neutral.
Klíčová slova: property donation; allocations of assets to a trust; trustor; trustee; trust; beneficiary; tax neutrality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: