Vliv mimořádných daňových odpisů na odloženou daň

Název práce: Vliv mimořádných daňových odpisů na odloženou daň
Autor(ka) práce: Chval, Zdeněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stiebal, Richard
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je prozkoumat, zdali je možné skrze meziroční změnu odložené daně identifikovat vliv uplatnění mimořádných daňových odpisů. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy jako odložená daň, dlouhodobý majetek a mimořádné daňové odpisy. V části praktické je proveden výzkum na vybraném vzorku velkých účetních jednotek. Vedle hlavního cíle práce jsou sledovány i cíle vedlejší, a to především četnost výskytu změny hranice u dlouhodobého hmotného majetku, objem zařazeného majetku a nejčastější tituly vzniku přechodných rozdílů. Výsledky analýzy nasvědčují tomu, že příčinou nárůstu zdanitelného (resp. poklesu odčitatelného) přechodného rozdílu u dlouhodobého majetku mohlo být uplatnění mimořádných daňových odpisů.
Klíčová slova: mimořádné daňové odpisy; dlouhodobý hmotný majetek; odložená daň; velká účetní jednotka
Název práce: Impact of Bonus Tax Depreciation on Deferred Tax
Autor(ka) práce: Chval, Zdeněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stiebal, Richard
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the bachelor thesis is to investigate whether it is possible to use the year-on-year change in deferred tax to identify the effect of bonus tax depreciation. The theoretical part first defines basic terms such as deferred tax, long-lived assets, and bonus tax depreciation. In the practical part, the research is carried out on a sample of large Czech companies. In addition to the main goal of the thesis, secondary goals are also pursued, in particular the frequency of changes in the cost limit for long-term tangible assets, the amount of the acquired long-lived assets and the most occurring individual titles of deferred tax. The results of the analysis indicate that the cause for the increase in the taxable (or decrease in the deductible) temporary differences arising from long-lived assets may have been due to the bonus tax depreciation.
Klíčová slova: large company; long-lived tangible assets; bonus tax depreciation; deferred tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: