Dostupnost vlastního bydlení a možností jeho financování v České republice

Název práce: Dostupnost vlastního bydlení a možností jeho financování v České republice
Autor(ka) práce: Kullová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce analýza dostupnosti vlastního bydlení v České republice spolu s možnostmi jeho financování, mezi které patří především hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření. Práce se zaměřuje důkladně na různé poptávkové i nabídkové faktory, které historicky ovlivňují cenu nemovitostí, která je základním ukazatelem dostupnosti vlastního bydlení. V regresním modelu je pak potvrzena přímá či nepřímá závislost mezi cenou nemovitostí a vybranými ekonomickými proměnnými, které jsou zastoupeny hrubým domácím produktem, úrokovou sazbou z hypoték, mírou úspor domácností, ale také cenou stavebních prací a materiálu.
Klíčová slova: úvěr ze stavebního spoření; vlastnictví nemovitosti; nemovitost; dostupnost; financování; hypoteční úvěr
Název práce: Affordability of own housing and financing possibilities in the Czech republic
Autor(ka) práce: Kullová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is the analysis of the own housing affordability in the Czech Republic together with the possibilities of housing financing, which include mainly mortgage and loan from building savings. The thesis focuses on the various demand and supply factors that have historically influenced the price of real estate, which is a key indicator of the housing affordability. The regression model confirms the direct or indirect relationship between house price and selected economic variables represented by gross domestic product, mortgage interest rate, household savings rate, as well as the price of construction works and materials.
Klíčová slova: own housing; financing; mortgage; loan from building savings; regression; real estate; affordability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: