Daňové aspekty práce z domova u zahraničních zaměstnanců

Název práce: Daňové aspekty práce z domova u zahraničních zaměstnanců
Autor(ka) práce: Schuster, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Wadurová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje aspektům přeshraničního výkonu zaměstnání z domova z pohledu daní z příjmů a sociálního pojištění pro zaměstnance i firmy. Cílem práce je identifikovat daňové dopady a dopady do příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení přeshraničního výkonu práce z domova pro firmy i pro zaměstnance a porovnat, jak se tyto dopady liší u čtyř vybraných zemí Evropské unie. První kapitola se věnuje pojmu „práce z domova“ z pohledu české legislativy, druhá rozšiřuje problematiku o zahraniční prvek. Třetí kapitola se zaměřuje na konkrétní země a prezentuje celkový rozsah dopadů na modelových situacích.
Klíčová slova: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění; Modelová smlouva OECD; Remote work; Mezinárodní zdanění; Stálá provozovna; Home office
Název práce: Tax aspects of working from home for cross-border employees
Autor(ka) práce: Schuster, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Wadurová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis concentrates on the implications of cross-border employment through home office in terms of income taxes and social insurance for employees and companies. The aim of the thesis is to identify the tax and social security implications of cross-border homeworking for firms and employees and to compare how the implications differ for four selected EU countries. The first chapter is focused on the concept of "homeworking" from the perspective of Czech legislation, while the second extends the issue to include a foreign element. The third chapter focuses on specific countries and presents the overall scope of the impacts in model situations.
Klíčová slova: Home office; Remote work; International taxation; Permanent establishment; OECD Model Treaty; Double tax treaties

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: