Rizikové aspekty převodních cen v rámci daňových kontrol

Název práce: Rizikové aspekty převodních cen v rámci daňových kontrol
Autor(ka) práce: Hohnová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Francírek, František
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl rozpoznat rizikové aspekty daňového řízení v oblasti převodních cen vyplývajících z analýzy rozsudků Nejvyššího správního soudu. Práce zprvu objasňuje legislativní rámec převodních cen v České republice a nastiňuje příslušné pokyny Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství vydané za účelem zpřesnění způsobu stanovení cen splňujících princip tržního odstupu. Pozornost práce je dále věnována správě daní a nástrojům daňové správy, které využívá v rámci kontrol převodních cen. Vlastní práce se zabývá analýzou vybraných rozsudků Nejvyššího správního soudu a identifikováním průběhu daňové kontroly převodních cen včetně souvisejících sporných otázek vyplývajících z analyzovaných rozsudků. Otázky řešené ve zkoumaných soudních sporech přinášejí závěry zejména v oblasti důkazního břemene, stanovení referenční ceny, jinak spojených osob a další relevantní problematiky pro zkoumání. V práci jsou následně vyzdvihnuty a shrnuty stěžejní body a právní věty analyzovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu zabývající se převodními cenami, jež mají čtenáři poskytnout přehlednější a efektivnější orientaci v judikatuře předmětné problematiky. V závěru práce je shrnut proces aplikace ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále závěr této práce uvádí shrnutí rizikových aspektů, které se mohou během tohoto procesu objevit.
Klíčová slova: spojené osoby; Nejvyšší správní soud; převodní ceny; judikatura; daňová kontrola; princip tržního odstupu
Název práce: Risk aspects of transfer pricing in tax audits
Autor(ka) práce: Hohnová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Francírek, František
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to identify the risk aspects of tax procedures in the area of transfer pricing resulting from the analysis of the judgments of the Supreme Administrative Court. The thesis first explains the legislative framework of the Czech Republic in the area of transfer pricing and outlines the relevant guidelines of the Ministry of Finance and the General Financial Directorate issued to specify the method of setting prices that fulfil the arm's length principle. The work also focuses on tax administration and the instruments used by the tax administration in the context of transfer pricing controls. The thesis itself deals with the analysis of selected judgments of the Supreme Administrative Court and identification of the course of tax control in the field of transfer pricing, including related controversial issues arising from the analysed judgments. The issues resolved in the litigations examined bring conclusions, in particular, in the areas of burden of proof, determination of reference price, otherwise connected persons and other areas relevant to the examination. Subsequently, the key points and legal sentences of the analysed judgments of the Supreme Administrative Court in the field of transfer pricing are highlighted and summarised in the thesis, which should provide the reader with a clearer and more effective orientation in the case law of the subject matter. The thesis concludes with a summary of the process of application of the provisions of Section 23(7) of Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended, and the conclusion of this diploma theses provides a summary of risk aspects that may arise in this process.
Klíčová slova: transfer prices; arm's length principle; related parties; case law; Supreme Administrative Court; tax audit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2022
Datum podání práce: 12. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: