Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu neživotního pojištění

Název práce: Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu neživotního pojištění
Autor(ka) práce: Hrazánková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem na českém pojistném trhu z pohledu neživotního pojištění. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola stručně pojednává o pojištění, právní úpravě pojištění a skupinách neživotního pojištění. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu segmentu pojištění z provozu motorových vozidel, analýzu havarijního pojištění a trendů v oblasti pojištění motorových vozidel. V druhé kapitole je také provedena analýza majetkového pojištění a trendům v oblasti majetkového pojištění. Třetí kapitola se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů neživotního pojištění. Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu ekonomických faktorů. Poslední kapitola se zabývá predikcí hrubého předepsaného pojistného neživotního pojištění pomocí statistického modelu v programu EViews a následnou interpretaci dosažených výsledků.
Klíčová slova: havarijní pojištění; majetkové pojištění; neživotní pojištění; pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
Název práce: The development of the Czech insurance market with regards to non-life insurance
Autor(ka) práce: Hrazánková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the development of the non-life insurance on the Czech insurance market. The thesis is divided into five chapters. The first chapter briefly informs about insurance, legal framework of the insurance and types of non-life insurance. The second chapter is focused on the analysis of the insurance segment of motor liability insurance, analysis of the vehicle accident insurance and trends in the area of the motor liability insurance. In the second chapter, the analysis of the property insurance and trends in the area of the property insurance is also carried out. The third chapter focuses on the analysis of the chosen factors of the non-life insurance. The fourth chapter is focused on the analysis of the economic factors. The last chapter deals with the prediction of the gross written premiums of the non-life insurance through a statistic model in the EViews programme and the subsequent interpretation of the obtained results
Klíčová slova: motor liability insurance; vehicle accident insurance; property insurance; non-life insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77215/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: