Behaviorální finance a analýza vybraných kognitivních zkreslení

Název práce: Behaviorální finance a analýza vybraných kognitivních zkreslení
Autor(ka) práce: Štěpánková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na behaviorální finance a jejich vymezení na finančním trhu. Jedná se o vědu, která zkoumá, jak a proč se trhy stávají neefektivní. Protipólem behaviorálních financí je teorie efektivních trhů, která své základy postavila na racionálním očekávání. V této práci si tedy rozlišíme racionální očekávání a adaptivní očekávání, jakožto hlavní rozdíly mezi těmito teoriemi. Důležitým prvkem behaviorálních financí jsou behaviorální předsudky, jinak známé jako kognitivní zkreslení, kterým investoři mohou podléhat. Otázkou ovšem zůstává, zda jsou investoři opravdu ovlivněni iracionalitou a podléhají kognitivním zkratkám. Na tuto otázku si odpovíme v aplikační části. Aplikační část je tedy zaměřena na analýzu vybraných kognitivních zkreslení. Hypotéza, zda investoři těmto zkratkám podléhají, je založena na dotazníkovém šetření, které vyplňovali čeští investoři.
Klíčová slova: Racionální očekávání; Teorie efektivních trhů; Kognitivní zkreslení; Adaptivní očekávání; Behaviorální finance
Název práce: Behavioral finance and the analysis of selected cognitive biases
Autor(ka) práce: Štěpánková, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on behavioral finance and its definition in the financial markets. It is a science that helps explain how and why markets might be inefficient. The opposite theory of behavioral finance is the efficient market theory. This theory deals with rational expectations. In this work we take a look at difference between rational expectations and adaptive expectations as the main difference between these theories. An important element of behavioral finance is the behavioral biases otherwise known as the cognitive biases. However, the question remains whether investors are really influenced by irrationality and cognitive shortcuts. We will answer this question in the application section. The application part is focused on the analysis of selected cognitive biases. The hypothesis whether investors are influenced by cognitive biases is based on a questionnaire filled out by Czech investors.
Klíčová slova: Behavioral finance; Rational expectations; Efficient market theory; Adaptive expectations; Cognitive biases

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76810/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: