Odložená daň u vybraných účetních jednotek

Název práce: Odložená daň u vybraných účetních jednotek
Autor(ka) práce: Táborská, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Stiebal, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled o odložené dani, funkci, vzniku a vykazování v účetních závěrkách. Problematika odložené daně je rozebrána v teoretické části práce. Pro praktickou část práce jsou využity vybrané účetní jednotky, které operují v oblasti logistiky a informace o odložené dani z jejich účetních závěrek. Z provedené analýzy vyplývá, že účetní jednotky odepisují majetek rychleji daňově než účetně, tzn., že účetní zůstatkové ceny jsou vyšší než daňová a tím u společností vzniká odložený daňový závazek z titulu zůstatkových cen majetku. Dále jsou analyzovány další tituly odložené daně, které společnosti ve svých účetních závěrkách vykazují. Mezi nejčastější patří rezervy a pohledávky a opravné položky k nim.
Klíčová slova: Odložená daňová pohledávka; Tituly pro vznik odložené daně; Odložená daň; Odložený daňový závazek; Zůstatková cena dlouhodobého majetku; Přechodné a trvalé rozdíly
Název práce: Deferred tax for selected financial entities
Autor(ka) práce: Táborská, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Stiebal, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to provide a comprehensive overview of deferred tax, its function, origin and reporting in financial statements. Deferred tax is discussed in the theoretical part of the thesis. For the practical part of the thesis, selected accounting units operating in the logistics sector and information on deferred tax from their financial statements are used. The analysis shows that the accounting units depreciate assets faster for tax purposes than for accounting purposes, i.e. the accounting depreciation is higher than the tax depreciation and thus the companies incur a deferred tax liability due to the depreciation of assets. Other deferred tax items that companies recognise in their financial statements are analysed below. The most common ones are provisions and receivables and allowances for receivables.
Klíčová slova: Deferred tax; deferred tax asset; deferred tax liability; temporary and permanent differences; deferred tax title; the amortised cost of fixed assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2022
Datum podání práce: 13. 1. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: