Financování developerského projektu: možnosti využití interních a externích zdrojů

Název práce: Financování developerského projektu: možnosti využití interních a externích zdrojů
Autor(ka) práce: Vinter, Radomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá návrhem optimální struktury financování developerského projektu za pomocí vlastních cash flow modelu. Teoretická část práce se na svém začátku zaměřuje na jednotlivé fáze developerského projektu, dále pak na definici rizik spojených s projekty a podrobně se zabývá možnými formami financování včetně identifikace nejnovějších trendů. Práce analyzuje konkrétní developerský projekt a aktuální situaci nemovitostního trhu v České republice s důrazem na danou lokalitu. Byl zhotoven časový plán realizace projektu a zhodnocena jeho ekonomická proveditelnost. Na základě nákladové analýzy jednotlivých forem financování, vlastních cash flow modelů a jejich následného zasazení do předem nastavených pilířů pak byly modelovány varianty financování. Z těchto pak byl sestaven optimální mix financování pro tento konkrétní developerský projekt a daný typ investora.
Klíčová slova: Development; Bankovní úvěr; Nemovitostní trh; Zdroje financování; Návrh financování
Název práce: Financing of development project: possibilities of using internal and external sources
Autor(ka) práce: Vinter, Radomír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the design of an optimal financing structure for a development project using a proprietary cash flow model. The theoretical part of the thesis focuses on the individual phases of the development project, then on the definition of the risks associated with the projects and deals in detail with possible forms of financing, including the identification of the latest trends. The thesis analyses a specific development project and the current situation of the real estate market in the Czech Republic with an emphasis on the given location. A timeline for the implementation of the project was prepared and its economic feasibility assessed. On the basis of a cost analysis of individual forms of financing, a cash flow models and subsequent setting into pre-set pillars, financing options were then modelled. From these, the optimal financing mix for this particular development project and type of investor was then set up.
Klíčová slova: Financing proposal; Development; Bank loan; Real estate market; Financing sources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2022
Datum podání práce: 13. 1. 2023
Datum obhajoby: 3. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: