Vysvětlení dlouhodobé abnormální ziskovosti: Případová studie Alza.cz

Název práce: Vysvětlení dlouhodobé abnormální ziskovosti: Případová studie Alza.cz
Autor(ka) práce: Jiroudek, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat rozdílové faktory, které vysvětlují abnormalitu vysoké ziskovosti případu Alza.cz na českém e-commerce trhu. Práce je zpracována formou mnohapřípadové exploratorní studie. Pro demonstrování klíčových rozdílů byl pro srovnání vybrán tržní následovatel CZC.cz. U jednotlivých případů jsou zkoumány základní charakteristiky včetně historických milníků a dále identifikovány klíčové rozdíly nákladů a výnosů v kvantitativní části práce. Zjištěné kvantitativní rozdíly, které spočívají zejména v rozdílné výši hrubé obchodní marže, jsou dále šetřeny kvalitativním výzkumem. Kvalitativní výzkum probíhal formou rozhovorů se zástupci firem a jejich stakeholderů. Výsledná zjištění jsou součástí závěrečné části práce.
Klíčová slova: případová studie; e-commerce; Alza.cz; Czc.cz; provozní zisková marže; kvalitativní analýza; finanční analýza
Název práce: Explaining long-term abnormal profitability: the case study of Alza.cz
Autor(ka) práce: Jiroudek, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to identify differential factors, that explain the abnormal high profitability of the case of Alza.cz on the Czech e-commerce market. The work is processed in the form of a multi-case exploratory case study. To demonstrate the key differences, the market follower CZC.cz was selected for comparison. Basic characteristics, including historical milestones, are examined for individual cases, and key differences in costs and revenues are further identified in the quantitative part of the work. The detected quantitative differences, which mainly consist of different amount of the gross trade margin, are further investigated by qualitative research. Qualitative research was carried out in the form of interviews with representatives of companies and their stakeholders. The resulting findings are included in the final part of the thesis.
Klíčová slova: Alza.cz; operating profit margin; ecommerce; qualitative analysis; financial performance; case study; CZC.cz

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2020
Datum podání práce: 13. 1. 2023
Datum obhajoby: 3. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: