Povinné ručení v ČR a Velké Británii

Název práce: Povinné ručení v ČR a Velké Británii
Autor(ka) práce: Přenosil, Tadeáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá produktem a konstrukcí pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, s akcentem na osobní automobily. Vymezuje konkrétní provedení produktu v České republice a Velké Británii, od historického vývoje a zkušenosti po současné poskytovatele a úskalí. V teoretické části se věnuje převážně definici produktu jako takového, poté porovnání české a britské konstrukce v koncepční rovině. V části praktické pak přistupujeme k modelování základních nabídek a identifikování trendů i úskalí současné realizace produktu povinného ručení v obou kontextech, a to nejen u vývoje, který byl zaznamenán vlivem pandemie COVID-19, ale i obecně se vyostřujícími se ekonomickými podmínkami spotřebitelů v posledních několika letech.
Klíčová slova: povinné ručení; vozidlo; pojistný trh; pojistný trh ve Velké Británii; pojistný trh v České republice
Název práce: Third party motor liability insurance in Czech Republic and Great Britain
Autor(ka) práce: Přenosil, Tadeáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is analysing the product and construction of third-party motor liability insurance, with the emphasis on personal motor vehicles. It outlines the specific implementation of the product in Czech Republic and Great Britain, from historical development and experience to current providers and pitfalls. In the theoretical part, it is mainly devoted to the definition of the product as such, then a comparison of the Czech and British construction on a conceptual level. In the practical part, we proceed to modelling the basic offers and identifying the trends and pitfalls of the current implementation of the third-party motor liability insurance in both contexts, not only in the development that was recorded due to the impact of the COVID-19 pandemic, but also in general with the worsening economic conditions of consumers in the last few years.
Klíčová slova: third party motor liability insurance; insurance market; vehicle; insurance market in Great Britain; insurance market in Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2021
Datum podání práce: 14. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: