Finanční analýza společnosti AMIRRO, s. r. o

Název práce: Finanční analýza společnosti AMIRRO, s. r. o
Autor(ka) práce: Sobran, Anastasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Pham, Hoang Long
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Účelem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční stav a vývoj společnosti AMIRRO, s.r.o. v letech 2017 až 2021 s pomocí finanční analýzy a na základě dosažených hodnot jednotlivých ukazatelů porovnat s odvětím a třemi konkurenčními podniky. Cílem této práce je zanalyzovat vybranou společnost a navrhnout možná opatření ke zlepšení finančního zdraví. Aplikovaná data vychází z veřejně dostupných zdrojů informací. Jednotlivé teoretické části, které se zaměřují na metodické poznatky zabývající se finanční analýzou, jsou hned provázány částí praktickou, která se věnuje konkrétním výpočtům a jejich analýze.
Klíčová slova: vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; finanční analýza; AMIRRO, s.r.o.
Název práce: Financial analysis of AMIRRO, s.r.o
Autor(ka) práce: Sobran, Anastasia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Pham, Hoang Long
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of my bachelor's thesis is to evaluate the financial status and development of AMIRRO, s.r.o. in the years 2017 to 2021 with the help of financial analysis and to compare it with the industry and three competing companies on the basis of the values of individual indicators. The aim of this work is to analyse the selected company and propose possible measures to improve its financial health. The applied data is based on publicly available sources of information. The individual theoretical parts, which focus on methodological knowledge dealing with financial analysis, are immediately linked to the practical part, which deals with specific calculations and their analysis.
Klíčová slova: financial analysis; vertical analysis; horizontal analysis; financial ratios; AMIRRO, s.r.o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2021
Datum podání práce: 16. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78087/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: