Aplikace zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek, podle zákona o zadávání veřejných zakázek, na zlepšení zadavatelského prostředí v ČR

Název práce: Aplikace zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek, podle zákona o zadávání veřejných zakázek, na zlepšení zadavatelského prostředí v ČR
Autor(ka) práce: Kuchařová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurčík, Radek
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je seznámení se zásadami odpovědného zadávání zakotvenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek a možnost aplikace některých témat a příležitostí odpovědného zadávání v oblasti veřejných zakázek v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje především na jednotlivá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou vyjádřením transpozice Směrnice č. 2014/24/EU jako zásadního právního zdroje týkajících se aspektů odpovědného zadávání na úrovni Evropské unie. V této části práce jsou rovněž popsána nejvýznamnější metodická stanoviska k odpovědnému zadávání a dále jednotlivé konkrétní příležitosti sociálně odpovědného zadávání, přičemž jsou nastíněny možnosti a limitace při jejich praktické aplikaci ve veřejných zakázkách. V rámci praktické části jsem se zaměřila na veřejné zakázky související s projektem výstavby nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, u nichž jsem identifikovala ve značném rozsahu využití inovativních metod při zadávání a snahu zadavatele o co nejširší praktické využití zásad odpovědného zadávání. Závěr diplomové práce se zabývá způsoby implementace zásad odpovědného zadávání do procesu zadávání veřejných zakázek.
Klíčová slova: Veřejné zakázky; Zásady odpovědného zadávání; Udržitelné zadávání
Název práce: Application of fundamentally responsible public procurement, according to the Public Procurement Act, to improve the procurement environment in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kuchařová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurčík, Radek
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is an introduction to the principles of responsible procurement enshrined in the public procurement law and the possibility of applying some topics and opportunities of responsible procurement in the field of public procurement in the Czech Republic. The theoretical part of the work focuses primarily on the individual provisions of the public procurement law, which are an expression of the transposition of Directive No. 2014/24/EU as a fundamental legal source regarding aspects of responsible procurement at the level of the European Union. In this part of the work, the most important methodological opinions on responsible procurement are also described, as well as individual concrete opportunities for socially responsible procurement, while the possibilities and limitations in their practical application in public contracts are outlined. As part of the practical part, I focused on public contracts related to the construction project of the new headquarters of the Supreme Audit Office, in which I identified a considerable extent of the use of innovative methods in procurement and the contracting authority's efforts to make the widest possible practical use of the principles of responsible procurement. The conclusion of the diploma thesis deals with ways of implementing the principles of responsible procurement in the process of awarding public contracts.
Klíčová slova: Public Procurement; Sustainable Procurement; Principles of Responsible Public Procurement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2022
Datum podání práce: 26. 1. 2023
Datum obhajoby: 26. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: