Makroobezřetnostní zátěžové testování systémového rizika: Agent-based přístup

Název práce: Makroobezřetnostní zátěžové testování systémového rizika: Agent-based přístup
Autor(ka) práce: Pekárek, Štěpán
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva; Kadrmas, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V reakci na Velkou finanční krizi byl zahájen komplexní reformní program zaměřený na zvýšení odolnosti bankovního sektoru vůči systémovým šokům. Revize mnoha regulatorních omezení zaměřených na riziko solventnosti a likvidity byla rozšířena o další regulatorní a účetní úpravy dodatečných rizik a oblastí bankovní činnosti. V rámci regulatorního rámce se brzy poté objevily dvě odlišné oblasti obezřetnostní politiky. Tradiční mikroobezřetnostní politika zaměřená na odolnost a stabilitu jednotlivých institucí byla doplněna makroobezřetnostní politikou zaměřenou na systémovou perspektivu finanční stability. Tyto dvě strategie měly za úkol řešit „fallacy of composition“ neboli přesvědčení, že stabilita jednotlivých institucí je dostatečnou podmínkou zdraví finančního systému. Současná sada makroobezřetnostních nástrojů regulační politiky sahá od sektorových kapitálových rezerv a omezení až po omezení specifická pro produkt nebo portfolio. Makroobezřetnostní zátěžové testování se liší od ostatních politik, protože slouží jak jako politické opatření, tak i jako nástroj analýzy a hodnocení. Předkládaná disertační práce provádí rešerši současné ekonomické literatury na témata makroobezřetnostního zátěžového testování, systémového rizika a modelů používaných pro jeho monitorování a modelování. Dále je vyvinut samostatný agent-based (síťový) model chování bank a analyzován systém bankovních interakcí a regulatorních politik a jejich dopad na materializaci systémového rizika.
Klíčová slova: zátěžové testy; fire sales; síťový model; systémové riziko
Název práce: Macroprudential stress testing of systemic risk in EU between 2008 - 2022: Agent-based approach
Autor(ka) práce: Pekárek, Štěpán
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva; Kadrmas, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In response to the global financial crisis of 2007-2008, the world policy makers have initiated a comprehensive reform programme aimed at increasing the banking sector’s resilience against systemic shocks. Revision of multiple regulatory constraints focused on solvency and liquidity risk has been extended by a variety of regulatory and accounting treatment of other risks and areas of banking activity. Within the regulatory framework have soon thereafter emerged two distinct policy areas. Traditional microprudential policy focused on health and stability of individual institutions was complemented by macroprudential policy aimed at system-wide perspective of financial stability. The two policies combined were to tackle the “fallacy of composition” or a belief that stability of individual institutions condition the soundness of the financial system. Current macroprudential toolkit of regulatory policy ranges from sectoral capital buffers and constraints to product- or portfolio-specific constraints. Macroprudential stress testing is distinct from the other policies, for it serves both as policy measure as well as an instrument of assessment and evaluation. Presented dissertation reviews current economic literature on macroprudential stress testing, systemic risk and models used for measuring and modelling it. Further a self-standing agent-based (network) model of bank behavior is developed and analyses a set of bank interactions and regulatory policies and their impact on materialization of systemic risk is performed.
Klíčová slova: systemic risk; stress testing; fire sales; network model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2020
Datum podání práce: 23. 2. 2023
Datum obhajoby: 10. 3. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83473/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: