Německo jako geoekonomická velmoc v Evropě

Název práce: Německo jako geoekonomická velmoc v Evropě
Autor(ka) práce: Langer, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Eberle, Jakub
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá povahou německé moci a jejím rozsahem. Tato teoreticky zakotvená případová studie zkoumá, zda se Německo po finanční krizi v roce 2008 stalo geoekonomickou velmocí v rámci Evropské unie. Na Německo jsou aplikována předem stanovená kritéria podle teorie velmoci a teorie geoekonomiky. Na základě politických a ekonomických událostí, které se odehrály mezi lety 2008 a 2023, je deduktivní metodou rozhodnuto, zda Německo tato kritéria splňuje. Německo splnilo všechna kritéria geoekonomické mocnosti, tj. 1) ekonomické prostředky k využívání a prosazování geoekonomických nástrojů, 2) povaha jádrové země podle teorie světového systému, 3) použití geoekonomických nástrojů. Mezi kritéria velmoci tj. 1) ekonomická síla a nadřazenost, 2) poměrně vysoká vojenská síla, 3) Soft Power, 4) formální a neformální uznání statusu velmoci, 5) dispozice legitimní moci, nebyla splněna kritéria poměrně vysoké vojenské síly a formální a neformální uznání statusu velmoci. Z toho důvodu je odpověď na výzkumnou otázku "Stalo se Německo po finanční krizi v roce 2008 geoekonomickou velmocí v rámci Evropské unie?" odpověď: Ne, Německo se po finanční krizi v roce 2008 nestalo geoekonomickou velmocí v rámci Evropské unie.
Klíčová slova: velmoc; geoekonomika; Německo
Název práce: Germany as a geo-economic power in Europe
Autor(ka) práce: Langer, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Eberle, Jakub
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the nature of German power and its scope. This theoretically grounded case study examines whether Germany has become a geo-economic great power within the European Union after the 2008 financial crisis. Predetermined criteria are applied to Germany according to great power theory and geoeconomic theory. Based on political and economic events that took place between 2008 and 2023, a deductive method is used to decide whether Germany meets these criteria. Germany met all the criteria of a geoeconomic power, i.e. 1) economic means to use and enforce geoeconomic tools, 2) nature of a core country according to world system theory, 3) use of geoeconomic tools. Among the criteria of great power i.e. 1) economic strength and superiority, 2) relatively high military strength, 3) Soft Power, 4) formal and informal recognition of great power status, 5) disposition of legitimate power, the criteria of relatively high military strength and formal and informal recognition of great power status were not met. Therefore, the answer to the research question "Has Germany become a geo-economic great power within the European Union after the 2008 financial crisis?" is: No, Germany did not become a geo-economic great power within the European Union after the 2008 financial crisis.
Klíčová slova: great power; Germany; geoeconomics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 22. 4. 2023
Datum obhajoby: 23. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: