Vliv poruchy příjmů potravy na pracovní výkonnost

Název práce: Vliv poruchy příjmů potravy na pracovní výkonnost
Autor(ka) práce: Zlámaná, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Randlová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce popisuje vztah poruch příjmů potravy na pracovní výkonnost. V literární rešerši je vymezena pracovní výkonnost a jsou představeny faktory, které pracovní výkonnost ovlivňují. Stručně je popsáno i měření a hodnocení pracovní výkonnosti. Dále jsou vymezeny poruchy příjmu potravy a jejich vliv na pacienty v pracovním prostředí. Výzkum byl proveden za pomocí dotazníkového šetření. K vyhodnocení dat bylo využito popisné statistiky a chí-kvadrát testu. Za použití chí-kvadrát testu byl prokázán vliv PPP na subjektivní hodnocení pracovní výkonnosti a na dimenzi adaptivního výkonu. Na základě výsledků byly doporučeny směry pro další výzkum v této oblasti a doporučení pro management lidských zdrojů.
Klíčová slova: výkon; Poruchy příjmu potravy; Pracovní výkonnost
Název práce: The impact of eating disorders on work performance
Autor(ka) práce: Zlámaná, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Randlová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes the relationship of eating disorders to work performance. The literature review defines job performance and describes the factors that influence job performance. The measurement and evaluation of job performance is also briefly described. In addition, eating disorders and their impact on patients in the work environment are defined. The research was conducted using a questionnaire survey. Descriptive statistics and chi-square test were used to evaluate the data. Using chi-square test, the effect of eating disorders on subjective assessment of work performance and on the dimension of adaptive performance was demonstrated. Based on the results, directions for further research in this area and recommendations for human resource management were recommended.
Klíčová slova: Eating disorders; Job performance; work performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2022
Datum podání práce: 23. 4. 2023
Datum obhajoby: 13. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81940/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: