Společenská odpovědnost firmy OQEMA, s.r.o

Název práce: Společenská odpovědnost firmy OQEMA, s.r.o
Autor(ka) práce: Marková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mokrejšová, Veronika
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl zhodnotit dosavadní CSR aktivity společnosti OQEMA, s.r.o. a navrhnout podobu reportu společenské odpovědnosti. Dílčím cílem práce je doporučení dalších aktivit společenské odpovědnosti v souladu s evropskými trendy. Teoretická část je věnována společenské odpovědnosti firem, její definici, oblastem, principům a teorii stakeholderů. Dále je zde představen concept greenwashingu, trendy a budoucnost CSR z pohledu Evropské Unie. Praktická část se zaměřuje na představení vybrané společnosti, analýzu jejích stávajících aktivit a jejích stakeholderů. Data byla získávána formou primárního kvalitativního výzkumu a sekundárního výzkumu na základě kvantitativních a kvalitativních dat. Práce je zakončena zformulováním doporučeními a konkrétním reportem společenské odpovědnosti firmy OQEMA, s.r.o., který je přílohou této bakalářské práce.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem; CSR; CSR report
Název práce: Corporate social responsibility of OQEMA, s.r.o
Autor(ka) práce: Marková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mokrejšová, Veronika
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the current CSR activities of OQEMA, s.r.o. and propose the form of the social responsibility report. A partial goal of the work is to recommend other social responsibility activities in accordance with European trends. The theoretical part is devoted to corporate social responsibility, its definition, areas, principles and stakeholder theory. Furthermore, the concept of greenwashing, trends and the future of CSR from the European Union viewpoint are presented here. The practical part focuses on introduction of the selected company, analysis of its current activities and its stakeholders. Data were obtained in the form of primary qualitative research and secondary research based on quantitative and qualitative data. The thesis ends with the formulation of recommendations and a specific report on the social responsibility of OQEMA, s.r.o., which is attached to this bachelor's thesis.
Klíčová slova: Corporate social responsibility; CSR; CSR report

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2022
Datum podání práce: 26. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80785/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: