Spokojenost a loajalita zaměstnanců ve vybrané mezinárodní společnosti

Název práce: Spokojenost a loajalita zaměstnanců ve vybrané mezinárodní společnosti
Autor(ka) práce: Foschi, Regina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá spokojenost a loajalitu zaměstnanců ve vybrané mezinárodní společnosti. Klade si za cíl na základě primárních a sekundárních zdrojů navrhnout řešení na zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců. Sekundární zdroje, tj. odborné články a publikace dali práci teoretický rámec, na jehož základě proběhl sběr dat mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci firmy. Primárním zdrojem je průzkum mezi zaměstnanci firmy, který se zaměřil na vnímaní důležitosti faktorů ovlivňujících spokojenost a faktickou spokojenost s těmito faktory. Po vyhodnocení těchto dat předkládá práce doporučení a návrhy na zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců.
Klíčová slova: loajalita; spokojenost zaměstnanců; angažovanost
Název práce: Employee satisfaction and loyalty in a selected international company
Autor(ka) práce: Foschi, Regina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis examines the satisfaction and loyalty of employees in a selected international company. It aims to design solutions to increase employee satisfaction and loyalty based on primary and secondary sources. Secondary sources, i.e. professional articles and publications, gave the work a theoretical framework, on the basis of which data collection took place between managers and employees of the company. The primary source is a survey among the company's employees, which focused on the perception of the importance of factors influencing satisfaction and actual satisfaction with these factors. After evaluating these data, the work presents recommendations and suggestions for increasing employee satisfaction and loyalty.
Klíčová slova: job satisfaction; employee loyalty; engagement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81600/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: