Srovnání energetických koncepcí Německa a Francie s ohledem na životní cyklus výroby elektrické energie

Název práce: Srovnání energetických koncepcí Německa a Francie s ohledem na životní cyklus výroby elektrické energie
Autor(ka) práce: Křížek, Tom
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo porovnání energetických koncepcí Francie a Německa s ohledem na životní cyklus produkce vybraných zdrojů elektřiny. Pro elektroenergetiku v obou státech byl porovnán její vývoj a byla vytvořena analýza životního cyklu produkce. Energetická koncepce Francie je více dekarbonizována, méně ovlivněna omezením dovozu ruských energetických paliv a životní cyklus produkce elektřiny této koncepce je u 5 ze 7 ukazatelů násobně šetrnější k životnímu prostředí než v případě Německa. Na druhou stranu ji omezuje špatný technický stav jaderných reaktorů a jejich neefektivní provoz. Životní cyklus výroby elektřiny ve Francii má větší spotřebu Promrhané vody o 29 % a Ionizující záření je vyšší o 51 %. Německá energetická koncepce je úspěšná v dosavadním rozvoji obnovitelných zdrojů, v současnosti ji ale limituje nedostatečná kapacita přenosových sítí mezi severem a jihem země. Německá koncepce s vyšším podílem fosilních paliv ústí v životní cyklus výroby elektřiny, který má o 128 % vyšší spotřebu Minerálů a kovů, o 600 % vyšší Využití půdy, o 283 % vyšší Karcinogenní dopady, o 1314 % vyšší Eutrofizaci vody a o 757 % vyšší Celkový efekt klimatické změny než ta ve Francii v roce 2020. Německo se navíc připravilo o potenciál environmentálně přívětivějšího přechodu k obnovitelným zdrojům vyřazením jaderných reaktorů před dosažením jejich životního cyklu. Práce také vytvořila alternativní koncepci německé elektroenergetiky roku 2020 se zachováním stejného celkového množství vyrobené energie, ale se zastoupením jádra na úrovni roku 1997. Ukazatel Celkový efekt klimatické změny, který představuje potenciál globálního oteplování, byl o 43,8 % nižší než ve skutečném roce 2020.
Klíčová slova: Energetika; Francie; Německo; Analýza životního cyklu; Energetická koncepce; Výroba elektrické energie
Název práce: Comparison of the energy concept of Germany and France with regard to the life cycle of electricity generation
Autor(ka) práce: Křížek, Tom
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work was to compare the energy concepts of France and Germany with regard to the life cycle of the production of selected electricity sources. For the electricity sector in both countries, its development was compared and a production life cycle analysis was developed. The energy concept of France is more decarbonized, less affected by the loss of Russian energy fuel imports and the life cycle of electricity production of this concept is for 5 out of 7 indicators several times more environmentally friendly than in the case of Germany. On the other hand, it is constrained by the poor technical condition of nuclear reactors and their inefficient operation. The life cycle of electricity production in France has a higher Dissipated Water consumption of 29% and Ionising Radiation of 51%. Germany's energy concept has been successful in developing renewables so far, but is currently limited by the lack of transmission capacity between the north and south of the country. The German concept, with its higher share of fossil fuels, results in a life cycle of electricity generation that has 128% higher Minerals and Metals consumption, 600% higher Land Use, 283% higher Carcinogenic Effects, 1314% higher Water Eutrophication and 757% higher Climate Change Total than that of France in 2020. Moreover, Germany has deprived itself of the potential for a more environmentally friendly transition to renewables by decommissioning nuclear reactors before they reach their life cycle. The paper also developed an alternative concept for the German electricity sector in 2020, maintaining the same total amount of energy produced but with nuclear representation at 1997 levels. The indicator Climate Change Total, which represents the global warming potential, was 43.8% lower than in the actual year 2020.
Klíčová slova: Life Cycle Analysis; Energy; Energy Concept; France; Germany; Electricity Generation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 30. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80966/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: