Podnikatelský plán e-shopu se sportovní výživou

Název práce: Podnikatelský plán e-shopu se sportovní výživou
Autor(ka) práce: Milek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro nově vznikající e-shop se sportovní výživou, nazvanou Strongenough. s.r.o., se zacílením na online prodej na českém trhu. Práce vychází z předpokladu, že je na českém trhu dostatečný prostor pro vybudování takové společnosti s potenciálem dosažení kladného hospodářského výsledku. Hlavním prvkem realizace a zároveň odlišení se od konkurence jsou doplňující služby, jako nutriční poradenství, vzdělávání a krabičková strava na míru, které bude možno zrealizovat na jedné webové stránce e-shopu. Cílem této práce bylo sestavení konkurenceschopného podnikatelského plánu a prozkoumání českého online trhu ke zjištění okolností, které je nutné realizovat k rozvoji nového e-shopu. Práce je rozdělena celkem na 2 hlavní části. První část obsahuje teorii tvorby strukturovaného podnikatelského plánu. Druhá je praktická realizace podnikatelského plánu na základě rešerše literatury a odborných zdrojů z části první. Předpoklad práce byl potvrzen pomocí realizovaných průzkumů, které jsou součástí práce.
Klíčová slova: založení společnosti; e-shop; sportovní výživa; podnikatelský plán
Název práce: Business plan of the e-shop with sports nutrition
Autor(ka) práce: Milek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis is focused on the creation of a business plan for a newly emerging e-shop with sports nutrition, called Strongenough. s.r.o., targeting online sales on the Czech market. The work is based on the assumption that there is sufficient space on the Czech market for building such a company with the potential to achieve a positive economic result. The main element of the implementation and at the same time differentiating from the competition are additional services, such as nutritional advice, education and tailor-made boxed meals, which will be possible to realize on one web page of the e-shop. The goal of this work was to draw up a competitive business plan and examine the Czech online market to find out the circumstances that must be implemented to develop a new e-shop. The work is divided into 2 main parts. The first part contains the theory of creating a structured business plan. The second is the practical implementation of the business plan based on literature research and professional sources from the first part. The assumption of the work was confirmed with the help of the conducted surveys, which are part of the work.
Klíčová slova: Business Plan; Company Establishment; E-shop; Sport Nutrition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80934/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: