Zhodnocení ideálního složení zaměstnaneckých benefitů v retailu

Název práce: Zhodnocení ideálního složení zaměstnaneckých benefitů v retailu
Autor(ka) práce: Kolář, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Zachová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce cílí na zhodnocení a následné doporučení skladby zaměstnaneckých benefitů v retailu. Teoretická část je zaměřena na základní dělení benefitů, možnosti jejich složení a zároveň na nové trendy, které se postupně prosazují. Zároveň pojednává o nutnostech, které by měl zaměstnavatel při složení benefitů vzít v úvahu, tak aby byl finální balíček atraktivní pro stávající i nové zaměstnance. Praktická část porovnává teoretickou část s daty, která jsou získána z průzkumu mezi zaměstnanci retailu. Závěr práce obsahuje doporučení pro zaměstnavatele, jakým způsobem ke složení benefitů přistupovat.
Klíčová slova: retail; skladba odměn; Zaměstnanecké benefity
Název práce: Evaluation of the ideal composition of employee benefits in retail
Autor(ka) práce: Kolář, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Zachová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis aims at the evaluation and subsequent recommendation of the composition of benefits in retail. The theoretical part is focused on the basic division of benefits, the possibilities of their composition, and at the same time on new trends that are gradually gaining ground. At the same time, it discusses the necessities that the employer should take into account when composing the benefits, so that the final package is attractive for existing and new employees. The practical part compares the theoretical part with data obtained from a survey among retail employees. The conclusion of the thesis contains recommendations for employers on how to approach the composition of benefits.
Klíčová slova: Employee benefits; retail; composition of rewards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80637/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: