Vliv sociálních sítí na marketingovou komunikaci turismu ve Středočeském kraji

Název práce: Vliv sociálních sítí na marketingovou komunikaci turismu ve Středočeském kraji
Autor(ka) práce: Schummerová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Musílková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě v marketingové komunikaci turismu. Cílem práce je zhodnotit marketingovou komunikaci na sociálních sítích u turistických destinací ve Středočeském kraji pomocí obsahové analýzy a komparace. Dalším cílem je na základě analýzy představit doporučení ke zlepšení současné komunikace. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů, jako je turistická destinace, moderní marketingová komunikace a problematika sociálních sítí. Praktická část je zaměřena na obsahovou analýzu a komparaci profilů turistických destinací na sociálních sítích Instagram a Facebook. Na základě analýzy bylo zjištěno, že ne všechny turistické destinace využívají naplno potenciálu sociálních sítí. Jejich komunikační strategie se výrazně liší z hlediska obsahu, frekvence a zapojení publika. Výstupem práce jsou návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity současné komunikace, včetně strategií pro zlepšení kvality obsahu, zvýšení zapojení a zviditelnění turistických destinací na platformách sociálních sítí.
Klíčová slova: marketingová komunikace; sociální sítě; turistická destinace; turismus
Název práce: The Influence of Social Media in Tourism Marketing Communication in the Central Bohemian Region
Autor(ka) práce: Schummerová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Musílková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the social media in tourism marketing communication. The aim of this thesis is to evaluate social media marketing communication for tourist destinations in the Central Bohemia Region through content analysis and comparison. Also, another aim is to present recommendations for improving the current communication based on the analysis. The theoretical part of the thesis deals with the definition of basic terms such as tourist destination, modern marketing communication and the issue of social media. The practical part is focused on the content analysis and comparison of tourist destination profiles on social media Instagram and Facebook. Based on the analysis, it was found that some tourist destinations are not fully utilizing the potential of social media. Their communication strategies vary significantly in terms of content, frequency, and engagement with their audience. The output of this thesis provides suggestions and recommendations for improving the effectiveness of current communication, including strategies for improving the quality of content, increasing engagement and visibility of tourist destinations on social media platforms.
Klíčová slova: marketing communication; social media; tourist destination; social media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 24. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81910/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: