Ekonomická diverzifikace v zemích GCC: Očekávání vs Realita

Název práce: Economic Diversification in GCC Countries: Expectation vs Reality
Autor(ka) práce: Syvodid, Kristina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeynalov, Ayaz
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper investigates the progress of Gulf Cooperation Council (GCC) countries in economic diversification, a crucial strategy for mitigating the adverse effects of the Resource curse, between 1980 and 2021, juxtaposing their stated objectives with actual outcomes. Economic diversification is of paramount importance to the GCC, and recent events, such as the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, have further underscored its significance. This study employs a comprehensive analysis of the diversification landscape in the GCC countries, identifying challenges and offering policy recommendations. The research explores the relationship between resource wealth indicators and non-resource growth measures in a global context and compares the achievements of GCC countries with other resource-rich and resource-poor nations. The findings reveal that the effectiveness and efficiency of diversification strategies in most GCC countries remain limited.
Klíčová slova: Economic diversification; Gulf Cooperation Council (GCC); Resource curse; Competitive capabilities; Sustainable development
Název práce: Ekonomická diverzifikace v zemích GCC: Očekávání vs Realita
Autor(ka) práce: Syvodid, Kristina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeynalov, Ayaz
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá pokrok zemí Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC) v oblasti ekonomické diverzifikace, klíčové strategie pro zmírnění nepříznivých dopadů Prokletí přírodních zdrojů, v letech 1980 až 2021, přičemž jejich deklarované cíle staví vedle skutečných výsledků. Ekonomická diverzifikace má pro GCC prvořadý význam a nedávné události, jako je pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině, její význam ještě podtrhly. Tato studie využívá komplexní analýzu diverzifikačního prostředí v zemích GCC, identifikuje výzvy a nabízí politická doporučení. Výzkum zkoumá vztah mezi ukazateli bohatství zdrojů a opatřeními růstu bez zdrojů v globálním kontextu a porovnává úspěchy zemí GCC s jinými zeměmi bohatými na zdroje a chudými na zdroje. Zjištění ukazují, že účinnost strategií diverzifikace ve většině zemí GCC zůstává omezená.
Klíčová slova: Konkurenční schopnosti; Udržitelný rozvoj; Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC); Prokletí přírodních zdrojů; Ekonomická diverzifikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 2. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: