Marketingový plán značky Air Bank

Název práce: Marketingový plán značky Air Bank
Autor(ka) práce: Macháček, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce posuzuje úspěšnost marketingového plánu značky Air Bank a navrhuje kroky pro jeho vylepšení. Práce hodnotí vnímání značky Air Bank ze strany spotřebitelů pomocí vlastního výzkumu realizovaného online dotazníkovým šetřením. Práce rovněž analyzuje postavení značky Air Bank na českém bankovním trhu prostřednictvím situační analýzy, shrnuje její mediální publicitu a podrobně představuje její marketingový mix. Na základě zjištěných informací práce odpovídá na stanovené výzkumné otázky, ověřuje výzkumné hypotézy a představuje návrhy a doporučení pro další vylepšení marketingového a také komunikačního mixu Air Bank. Bakalářská práce tak poskytuje podklady pro strategické plánování marketingových aktivit podle stanovených marketingových cílů.
Klíčová slova: Marketingový plán; Značka; Marketingová strategie; Marketingová komunikace
Název práce: Air Bank brand marketing plan
Autor(ka) práce: Macháček, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis assesses the success of Air Bank's brand marketing plan and suggests steps to improve it. The thesis evaluates the perception of the Air Bank brand by consumers using its own research carried out through an online questionnaire survey. The thesis also analyzes the position of the Air Bank brand on the Czech banking market through a situational analysis, summarizes its media publicity and presents its marketing mix in detail. Based on the information found, the thesis answers the set research questions, verifies the research hypotheses and presents suggestions and recommendations for further improvement of Air Bank's marketing and communication mix. The bachelor's thesis thus provides the basis for strategic planning of marketing activities according to established marketing goals.
Klíčová slova: Brand; Marketing Communication; Marketing plan; Marketing Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81650/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: