Realizace regionální politiky EU na příkladu NUTS 2 Moravskoslezsko a Severozápad

Název práce: Realizace regionální politiky EU na příkladu NUTS 2 Moravskoslezsko a Severozápad
Autor(ka) práce: Švolbová, Anita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Regionální politika Evropské unie má za cíl snižovat nerovnosti mezi regiony. Proto věnuje speciální pozornost právě znevýhodněným regionům, a to včetně finančních prostředků. V České republice jsou za strukturálně postižené regiony označovány Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Na úrovni NUTS 2 patří tyto kraje do regionů soudržnosti Severozápad a Moravskoslezsko. Kvůli struktuře odvětví zaměřených na těžbu a těžký průmysl prochází tyto regiony poslední dekády složitým transformačním procesem směrem ke klimaticky neutrální ekonomice. Ačkoliv je na regiony pohlíženo stejným pohledem a sužují je podobné socioekonomické problémy, lze mezi nimi najít rozdílnosti z hlediska průběhu transformace. Cílem této diplomové práce je identifikovat faktory ovlivňující čerpání evropských fondů v regionech soudržnosti Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) a Severozápad (Karlovarský kraj a Ústecký kraj). Dalším úkolem je zjistit, zdali kraje naplňují krajské strategie. Práce se věnuje především sedmiletému programovému období 2014–2020. K vyhodnocení stanovených cílů bude použito jak kvantitativních, tak kvalitativních metod.
Klíčová slova: regionální politika EU; region soudržnosti; uhelné regiony; Moravskoslezsko; kohezní politika; Severozápad
Název práce: Implementation of EU regional policy in NUTS 2 Moravia-Silesia and NorthWest
Autor(ka) práce: Švolbová, Anita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The European Union's regional policy targets to reduce disparities between the regions. This policy pays special attention to disadvantaged regions and includes financial support. In the Czech Republic, Karlovarský, Ústecký and Moravskoslezský are identified as structurally disadvantaged regions. At the NUTS 2 level, these belong to cohesion regions NorthWest and Moravia-Silesia. These regions have been undergoing a complex transition process towards a climate-neutral economy over the last decades due to the previous long-term focus on mining and heavy industry. Although the regions are seen as similar and are afflicted by similar socio-economic problems, there are differences between them in terms of the transition process. The aim of this thesis is to identify the factors which influence use of the EU funds in the cohesion regions Moravia-Silesia (Moravskoslezský) and NorthWest (Karlovarský and Ústecký). Another goal was to determine whether the regions are implementing the regional strategies successfully within seven-year programming period between 2014 and 2020. Both quantitative and qualitative methods have been used to evaluate the objectives.
Klíčová slova: EU regional policy; cohesion policy; cohesion region; coal mining regions; Moravia-Silesia; NorthWest

Informace o studiu

Studijní program / obor: Evropská ekonomická integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 30. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: