Sekuritizácia ruskej menšiny v bezpečnostnej politike Estónska na pozadí vojny na Ukrajine 2022

Název práce: Sekuritizácia ruskej menšiny v bezpečnostnej politike Estónska na pozadí vojny na Ukrajine 2022
Autor(ka) práce: Pohanková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zistiť, či je ruská menšina v Estónsku po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022 sekuritizovaná. K tomu slúži samotná výskumná otázka, či je ruská menšina v Estónsku sekuritizovaná a či sa zmenil za posledný rok postoj Estónskej vlády k ruskej menšine a ak áno, ako. Prvá kapitola poskytuje teoretický základ bakalárskej práce. Predstavuje koncept sekuritizácie Kodanskej školy a pojmy s ním spojené. Druhá kapitola sa bližšie venuje postaveniu ruskej menšiny v Estónsku, poukazuje na to, ako sú v spoločnosti vnímaní. Tretia kapitola sa sústredí na výskum prijatých opatrení zo strany vlády a na vyjadrenia významných politikov, ktoré s ruskou menšinou súvisia. Taktiež priblíži pohľad na aktuálnu situáciu z pohľadu členov ruskej menšiny. Použitím diskurzívnej analýzy a aplikovaním teoretického konceptu sekuritizácie v prípadovej štúdií sme prišli k záveru, že v Estónsku sa objavujú prvky sekuritizácie ruskej menšiny. Ide najmä o ich prezentovanie na verejnosti a v médiách ako možný zdroj šírenia nebezpečenstva v Estónsku zo strany Ruska.
Klíčová slova: ruská menšina; sekuritizácia; Estónsko; bezpečnostné hrozby ; rečové akty
Název práce: Securitization of the Russian minority in the security policy of Estonia on the background of the war in Ukraine 2022
Autor(ka) práce: Pohanková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to examine whether the Russian minority in Estonia is securitized after the outbreak of the war in Ukraine in 2022. The research questions ask, whether the Russian minority in Estonia is securitized and whether the Estonian government's attitude towards the Russian minority has changed over the past year and if so, how. The first chapter provides the theoretical basis of the bachelor thesis. It presents the Copenhagen School's concept of securitization and the concepts associated with it. The second chapter takes a closer look at the position of the Russian minority in Estonia, pointing out how they are perceived in society. The third chapter focuses on the research of the measures taken by the government and on the statements of prominent politicians related to the Russian minority. It also provides a closer look at the current situation from the point of view of members of the Russian minority. Using discursive analysis and applying the theoretical concept of securitization in the case study, we came to the conclusion that elements of the securitization of the Russian minority are emerging in Estonia. This mainly concerns their presentation in public and in the media as a possible source of spreading danger in Estonia from Russia.
Klíčová slova: Russian minority; Estonia; speech acts; security threats; securitization
Název práce: Sekuritizácia ruskej menšiny v bezpečnostnej politike Estónska na pozadí vojny na Ukrajine 2022
Autor(ka) práce: Pohanková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je ruská menšina v Estonsku po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022 sekuritizována. K tomu slouží samotná výzkumná otázka, zda je ruská menšina v Estonsku sekuritizována a zda se změnil za poslední rok postoj Estonské vlády k ruské menšině a pokud ano, jak. První kapitola poskytuje teoretický základ bakalářské práce. Představuje koncept sekuritizace Kodaňské školy a pojmy s ním spojené. Druhá kapitola se blíže věnuje postavení ruské menšiny v Estonsku, poukazuje na to, jak jsou ve společnosti vnímáni. Třetí kapitola se soustředí na výzkum přijatých opatření ze strany vlády a na vyjádření významných politiků, které s ruskou menšinou souvisejí. Rovněž přiblíží pohled na aktuální situaci z pohledu členů ruské menšiny. Použitím diskurzivní analýzy a aplikováním teoretického konceptu sekuritizace v případové studii jsme došli k závěru, že v Estonsku se objevují prvky sekuritizace ruské menšiny. Jde zejména o jejich prezentování na veřejnosti a v médiích jako možný zdroj šíření nebezpečí v Estonsku ze strany Ruska.
Klíčová slova: sekuritizace; bezpečnostní hrozby; Estonsko; ruská menšina; řečové akty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 23. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80953/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: